Home các số BT Thông báo Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2016 (tiếp theo).

Thông báo Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2016 (tiếp theo).

Trong năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 62 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có: 43 văn bản được ban hành mới; 19 văn bản được sửa đổi, bổ sung và thay thế.

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BAN HÀNH NĂM 2016

TT

Tên văn bản

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

Ghi chú

III

Lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản

17

Nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản

29/11/2016

15/01/2017

Thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ hướng dẫn Luật Khoáng sản.

18

Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp

13/01/2016

01/03/2016

Ban hành mới

19

Thông tư số 11/2016/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1:50.000

16/06/2016

03/08/2016

Ban hành mới

20

Thông tư số 42/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liều trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

26/12/2016

10/02/2017

Thay thế Quyết định 35/2001/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về Quy chế đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản rắn trong điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản.

21

Thông tư số 43/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

26/12/2016

10/02/2017

Ban hành mới

22

Thông tư số 44/2016/TT-BTNMT quy định công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản

26/12/2016

10/02/2017

Ban hành mới

23

Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản

26/12/2016

01/03/2017

Thay thế Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo, văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản

IV

Lĩnh vực Biển và Hải đảo

24

Nghị định số 40/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

15/05/2016

01/07/2016

Thay thế các văn bản QPPL:

1. Nghị định số  25/2009/NĐ-CP ngày 06/03/2009 của Chính phủ về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo;

2. Quyết định số 23/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

25

Nghị định số 41/2016/NĐ-CP quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.

15/05/2016

01/07/2016

Thay thế Nghị định 242-HĐBT ngày 05/8/1991 của Hội đồng Bộ trưởng quy định các bên nước ngoài và phương tiện nước ngoài vào nghiên cứu khoa học ở các vùng biển Việt Nam.

26

Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT quy định chi tiết về nội dung, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo

16/06/2016

01/07/2016

Thay thế Thông tư 28/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về nội dung, chế độ báo cáo tình hình quản lý hoạt động điều tra cơ bản, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

27

Thông tư số 18/2016/TT-BTNMT quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo

25/07/2016

09/09/2016

Ban hành mới

28

Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT quy định về việc xây dựng, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

25/08/2016

10/10/2016

Ban hành mới

29

Thông tư số 26/2016/TT-BTNMT quy định chi tiết tiêu chí phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và hướng dẫn việc phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

26/09/2016

15/11/2016

Ban hành mới

30

Thông tư số 27/2016/TT-BTNMT quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

29/09/2016

15/11/2016

Ban hành mới

31

Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

12/10/2016

28/11/2016

Ban hành mới

V

Lĩnh vực Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

32

Nghị định số 38/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn.

15/05/2016

01/07/2016

Ban hành mới

33

Thông tư số 05/2016/TT-BTNMT quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia

13/05/2016

01/07/2016

Ban hành mới

34

Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT quy định loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

16/05/2016

01/07/2016

Ban hành mới

35

Thông tư số 07/2016/TT-BTNMT quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia

16/05/2016

01/07/2016

Ban hành mới

36

Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT quy định đánh giá tác động của biến đổi và đánh giá khí hậu quốc gia

16/5/2016

01/7/2016

Ban hành mới

37

Thông tư số 09/2016/TT-BTNMT quy định về lập, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết

16/05/2016

01/07/2016

Ban hành mới

38

Thông tư số 36/2016/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn

08/12/2016

26/01/2017

Thay thế Quyết định số 09/2008/QĐ-BTNMT ngày 27/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn.

39

Thông tư số 37/2016/TT-BTNMT ban hành quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt

15/12/2016

09/02/2017

Ban hành mới

40

Thông tư số 38/2016/TT-BTNMT ban hành quy định kỹ thuật quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn

15/12/2016

09/02/2017

Ban hành mới

41

Thông tư số 39/2016/TT-BTNMT ban hành ban hành quy định kỹ thuật về điều tra khảo sát xâm nhập mặn

19/12/2016

10/02/2017

Ban hành mới

42

Thông tư số 40/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về quy trình dự báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường

19/12/2016

10/02/2017

Ban hành mới

43

Thông tư số 41/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về quy trình dự báo khí tượng thủy văn trong điều kiện nguy hiểm

21/12/2016

10/02/2017

Thay thế các Thông tư:

1. Thông tư số 14/2010/TT-BTNMTcủa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 29/07/2010 quy định về quy trình dự báo lũ

2. Thông tư số 15/2010/TT-BTNMT ngày 30/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình dự báo áp thấp nhiệt đới, bão

Phạm Nhung

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa