Home các số BT Một số nội dung mới của quy chế giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Một số nội dung mới của quy chế giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Ngày 13 tháng 9 năm 2017, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2721/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Quy chế này thay thế cho Quy chế đã được UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 4163/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016. Quy chế đã cập nhật,bổ sung các quy định của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai đồng thời bổ sung thêm vào Quy chế các mức nộp phí, lệ phí đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại các Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND; 15/2016/NQ-HĐND và 16/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016.

Tại Quy chế 2721/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 bao gồm 04 chương và 51 điều, tăng 05 điều so với 04 chương và 46 điều của Quy chế 4163/QĐ-UBND ngày 30/12/2016, trong đó đã quy định thêm 01 điều về thông báo nghĩa vụ tài chính (Điều 5), bổ sung trường hợp cấp lại trang bổ sung (Điều 30) và đưa vào quy chế 04  thủ tục hành chính (Điều 40, Điều 41, Điều 42 và Điều 43).

Riêng 08 thủ tục giải quyết tại Chi cục quản lý đất đai (Điều 8, Điều 22, Điều 23, Điều 27, Điều 32, Điều 35, Điều 37 và Điều 40 của Quy chế 2721/QĐ-UBND) có 05 điều (Điều 8, Điều 22, Điều 23, Điều 35 và Điều 40) có các nội dung thay đổi chi tiết như sau:

STT

Nội dung khác

Quy chế 4163/QĐ-UBND (cũ)

Quy chế 2127/QĐ-UBND (Hiện hành)

Ghi chú

Thủ tục: Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

1

Số thứ tự Điều

Điều 7.

Điều 8.

 

2

Trường hợp nguyên thửa, số ngày giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh có sự thay đổi:

Sở Tài nguyên và Môi trường có 06 ngày giải quyết, UBND tỉnh có 05 ngày giải quyết.

Sở Tài nguyên và Môi trường có 07 ngày giải quyết, UBND tỉnh có 04 ngày giải quyết.

 

3

Tăng 02 ngày giải quyết thủ tục hành chính đối với trường hợp Chuyển mục đích một phần thửa đất:

Tổng thời gian giải quyết 18 ngày.

Tổng thời gian giải quyết 20 ngày, trong đó: Sở Tài nguyên và Môi trường được tăng thêm 03 ngày giải quyết thủ tục hành chính và UBDN tỉnh giảm 01 ngày.

 

Thủ tục: Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

1

Số thứ tự Điều

Điều 21.

Điều 22.

 

2

Quy định thêm các trường hợp không phải thực hiện thủ tục này

Các dự án đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư hoặc Thủ tướng chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Các dự án đầu tư quy định đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc dự án đã được Quốc hội, Thủ tướng chính phủ quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày 01/7/2014; Các dự án không phải trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng đã được cơ quan tài nguyên và môi trường thẩm định nhu cầu sử dụng đất và đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đầu tư trước ngày 01/7/2014.

 

3

Thời hạn giải quyết thủ tục:

07 ngày làm việc

10 ngày làm việc

 

Thủ tục: Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

1

Số thứ tự Điều

Điều 22.

Điều 23.

 

2

Bỏ bớt thành phần hồ sơ đối với trường hợp dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư:

Đối với dự án có nhiều mục đích sử dụng đất khác nhau thì chủ đầu tư nộp bản sao Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, 1/2000 hoặc văn bản thỏa thuận phương án kiến trúc kèm theo mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Không quy định.

 

3

Việc nộp văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất đối với trường hợp dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình:

Không quy định.

Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; văn bản thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp phải thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất (nếu có).

 

Thủ tục: Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

1

Số thứ tự Điều

Điều 34.

Điều 35.

 

2

Thay đổi thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Trường hợp xác nhận trên giấy chứng nhận: 10 ngày;

Trường hợp xác đổi trên giấy chứng nhận: 12 ngày (UBND tỉnh tăng 02 ngày).

 

 

 

Trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận: 14 ngày.

Trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận: 15 ngày (UBND tỉnh tăng 01 ngày).

 

Thủ tục gia hạn sử dụng đất đối với cơ sở tôn giáo sử dụng đất vào mục đích nông nghiệp

1

Bổ sung thêm thủ tục

Chưa quy định

Bổ sung tại Điều 40 của Quy chế.

 

 

Ngày 20/9/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2760/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. Trên cơ sở công bố thủ tục hành chính của UBND tỉnh và Quyết định phê duyệt quy chế giải quyết hồ sơ, Chi cục Quản lý đất đai đã tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện giài quyết các thủ tục theo quy định./.

Nguyễn Hữu Ninh - Chi cục Quản lý đất đai

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa