Home các số BT Một số kết quả đạt được về công tác Quan trắc Môi trường ở Khánh Hòa năm 2017

Một số kết quả đạt được về công tác Quan trắc Môi trường ở Khánh Hòa năm 2017

1.Về diễn biến chất lượng môi trường không khí trong các khu đô thị, dân cư tính đến tháng 8 trong năm 2017 như sau:

+Khu vực Vạn Ninh, Ninh Hòa(TT Vạn Giã, Khu TĐC Ninh Thủy, Ngã ba NinhHòa) Tiếng ồn:dao động trong khoảng 50,5-76,5dBA,bụi (TSP)từ3 – 650 µg/m3, SO2 là 10 – 19 µg/m3, NO2: 3 – 24 µg/m3, CO: 900 – 3.400 µg/m3, O3: 69 – 124 µg/m3HC: 1.200 – 4.000 µg/m3.Ngoại trừ Ngã ba Ninh Hòa có tần suất vượt quy chuẩn 75% đối với tiếng ồn và 71% đối với bụi (TSP), thông số quan trắc các trạm còn lại đều đạt quy chuẩn cho phép.So với TB năm 2016: tiếng ồn, NO2 và O3 ít biến động; bụi (TSP) có xu hướng tăng tại các trạm trừ Khu TĐC Ninh Thủy; SO2 và HC giảm; CO tại Khu TĐC Ninh Thủy và Ngã ba Ninh Hòa tăng, TT Vạn Giã giảm.

+Khu vực Nha Trang, Diên Khánh(Khu CN Đắc Lộc,trạm tự động Đồng Đế,trạm quan trắc tự động số 14 Hoàng Hoa Thám, Ngã ba Bình Tân, KCN Diên Phú, Ngã ba Cây Dầu Đôi, Thành cổ Diên Khánh). Tiếng ồn: dao động trong khoảng 52 – 79,4 dBA, bụi(TSP): 23 – 750 µg/m3, SO2 là 10 – 29 µg/m3, NO2: 1 – 25 µg/m3, CO: 1.100 – 5.400 µg/m3, O3: 49 – 150 µg/m3HC: 1.200 – 4.700 µg/m3. KCN Đắc Lộc, KCN Diên Phú và Thành cổ Diên Khánh mức ồn luôn nằm trong giới hạn cho phép, nhưng thường xuyên vượt quy chuẩn Ngã ba Bình Tân (75%) và Ngã ba Cây Dầu Đôi (100%). Nồng độ bụi vượt quy chuẩn với tần suất 14% - 28%, cao nhất tại KCN Diên Phú trong tháng 4 (750 µg/m3). So với TB năm 2016: mức ồn tại Thành cổ Diên Khánh và KCN Đắc Lộc giảm nhẹ, các trạm khác ít biến động; nồng độ bụi tăng tại hầu hết các trạm trừ KCN Đắc Lộc; các giá trị thông số khác như CO, NO2 biến động không nhiều; SO2, HC giảm, giá trị O3 tăng.

Tại trạm quan trắc tự động Đồng Đế và số 14 Hoàng Hoa Thám:Chất lượng môi trường không khí xung quanh khu vực tương đối tốt, giá trị TB năm của phần lớn các giá trị quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép, trừ một số ít giá trị vượt quy chuẩn (O3 trung bình 1 giờ và trung bình 8 giờ) tạiTrạm quan trắc tự động Đồng Đế.

+Khu vực Cam Lâm, Cam Ranh (KCN Suối Dầu, Bãi Dài, TT Cam Đức, Sân Bay Cam Ranh, TP Cam Ranh) Tiếng ồn: dao động trong khoảng 57,6 – 75,8 dBA, bụi (TSP): 10 – 300 µg/m3,SO2 là 10 – 30 µg/m3, NO2: 3 – 18 µg/m3, CO: 1.300 – 4.600 µg/m3, O3: 53 – 128 µg/m3HC: 1.200 – 3.800 µg/m3.Ngoại trừ TP Cam Ranh có mức ồn thường xuyên vượt quy chuẩn, thông số quan trắc các trạm còn lại đều đạt quy chuẩn cho phép.So vớiTB năm 2016: mức ồn tại TT Cam Đức có xu hướng tăng, trong khi Bãi Dài, Sân bay Cam Ranh, KCN Suối Dầu và Tp Cam Ranhít biến động; bụi tại Bãi Dài, TP Cam Ranhvà TT Cam Đức giảm, nhưng các trạm còn lại có xu hướng tăng; các thông số khác như NO2, SO2, O3, COđều tăng tại trạm KCN Suối Dầu và TP Cam Ranh, các trạm còn lại các giá trị biến động không đáng kể.

+Khu vực Khánh Sơn, Khánh Vĩnh(TT Khánh Vĩnh, TT Tô Hạp) Tiếng ồn: dao động trong khoảng 50,4 – 68,7 dBA,bụi (TSP): 17-1.613 µg/m3, SO2là 10 – 17 µg/m3, NO2: 3 – 34 µg/m3, CO: 800 – 1.900 µg/m3, O3: 66 – 100 µg/m3HC: 1.200 – 3.000 µg/m3. Các giá trị thông số quan trắc thấp hơn các trạm khác trong toàn tỉnh, và luôn nằm trong giới hạn cho phép, trừ nồng độ bụi tại TT Tô Hạp- tháng 7 vượt chuẩn (1.613 µg/m3), nguyên nhân do hoạt động xây dựng gần khu vực. So vớiTB năm 2016: nồng độ bụi có xu hướng tăng tại cả 02 trạm; các thông số còn lại ít biến động.

2. Đánh giá chất lượng nguồn nước mặt theo chỉ số WQI tính đến tháng 8/2017

Tại các hồ chứa nước:Hầu hết chất lượng nước ở các hồ đều được cải thiện, sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt;tần suất chất lượng nước sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt của các hồ trên địa bàn tỉnh đều nằm ở mức cao từ 85,7 %-100 %;

Sông Cái Nha Trang: So với năm 2016 chất lượng nước được cải thiện rõ rệt, không có tháng bị ô nhiễm nặng. Võ Cạnh luôn đạt mục đích cấp nước sinh hoạt, chất lượng nước các trạm còn lạiđã được cải thiện đạt mục đích nước cấp sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp với tần suất dao động từ 14,3% - 28,6%;

Sông Dinh Ninh Hòa: được cải thiện khá tốt so với năm 2016 với tỉ lệ đạt mục đích cấp nước sinh hoạt 57% - 87%, ngoại trừ Đập Bảy Xã bị ô nhiễm với tần suất 17% (tháng 5); tại Cầu Dinh Ninh Hòa nguồn nước đạt mục đích tưới tiêu chiếm 14%;tại Cầu Dục Mỹ chất lượng nước được cải thiện khá rõ rệt, tỉ lệ nguồn nước sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt chiếm 87%;

Sông Suối Dầu và sông Tô Hạp: sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt, tần suất đạttới 100% trong năm 2017.

Tại các kênh mương tiếp nhận nước thải: Trong năm 2017, Cống Diên Toàn và Mương nhà máy dệt Nha Trang ô nhiễm với tần suất 28,6%; Cống số 4- KCN Suối Dầu chiếm 43%. So với năm 2016chất lượng nước tại các kênh mương tiếp nhận nước thải công nghiệp suy giảm,nhất là vào các tháng mùa khô với tần suất bị ô nhiễm tăng gần 30% so với năm 2016.

3. Kết quả chương trình quan trắc, xây dựng hệ thống quan trắc, xây dựng cơ sở dữ liệu về quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Công tác quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2017 được thực hiện theo Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường giai đoạn đến năm 2020 tại Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 18/02/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa, đã đạt được các kết quả như sau:

Về Kế hoạch thực hiện và tần suất quan trắc môi trường năm 2017

Môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn: tại 15 vị trí, 1 lần/tháng và 2 trạm quan trắc tự động (tần suất 5 phút/lần, liên tục 24/24 giờ); Môi trường nước mặt: tại 19 vị trí, 1 lần/tháng.Trong đó có 7 hồ chứa nước, lưu vực sông Cái Nha Trang, sông Dinh Ninh Hòa, sông Suối Dầu, sông Tô Hạp và các kênh mương tiếp nhận nước thải; Môi trường nước ngầm: tại 13 vị trí, 1lần/quý; Môi trường nước biển: tại 18 vị trí, 1 lần/tháng hoặc 1 lần/2 tháng.Bao gồm các vùng nuôi trồng thủy sản, vùng bãi tắm và các vùng khác; Quan trắc đa dạng sinh học:Rừng ngập mặn tại Đầm Nha Phu (Ninh Ích – Ninh Hòa), 1 lần/5 năm;Thảm cỏ biển: tại 5 vị trí, 1 lần/2 năm; Rạn san hô: tại 7 vị trí, 1 lần/2 năm.

Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu, báo cáo quan trắc môi trường:các dữ liệu quan trắc củaTrạm không khí tự động tại Làng trẻ SOS được truyền liên tục về Trung tâm Quan trắc Môi trường thuộc Tổng cục Môi trường và theo dõi, xử lý để xây dựng báo cáo định kỳ hàng tháng. Trong năm 2017, Trung tâm đã thực hiện các báo cáo kết quả quan trắc định kỳ hàng tháng, năm của 2 Trạm không khí tự động, báo cáo (tổng hợp) kết quả quan trắc môi trường, báo cáo nhanh kết quả phân tích (phục vụ cho Lãnh đạo Sở), thông báo thông tin môi trường hàng tháng; báo cáo về quan trắc, thông tin môi trường đều được thực hiện theo đúng quy định và gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, các sở ngành liên quan để phục vụ kịp thời cho công tác quản lý. Thông tin quan trắc môi trường còn được sử dụng để cập nhật cho Bảng tin điện tử đặt tại Sở và trên Bản tin Tài nguyên và Môi trường.

Nguyễn Thị Bảo Vân  - Trung tâm Quan trắc TNMT

Nguồn: Báo cáo số 280/TTQT-QT ngày 19/9/2017 v/v báo cáo công tác BVMT (Quan trắc Môi trường) năm 2017 - theo Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa