Home các số BT

Các số bản tin

Số 75 tháng 3 năm 2020

1. Bảo tàng Viện Hải Dương Học Nha Trang tiếp nhận cá sấu Hoa cà

2. Chỉ thị tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

3. Thực hiện đợt thi đua đặc biệt trong toàn ngành tài nguyên và môi trường năm 2020 chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV

4. Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW

5. Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về  thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

6. Hoạt động tuyên truyền kỷ niệm Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2020.

7. Kết quả thực hiện công tác Quý I năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

8. Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường thực hiện triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm văn bản giấy theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ ngày 04/02/2020

9. Chi cục Bảo vệ môi trường đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020

10. Giới thiệu tóm tắt Dự án “ Môi trường bền vững các thành phố duyên hải- Tiểu dự án TP Nha Trang”

11. Những quy định mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

12. Về vấn đề quản lý tài nguyên không gian sinh học ở Khánh Hòa trong bối cảnh đô thị hóa.

13. Nha Trang triển khai Đề án xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố

 

Số 74 tháng 1 năm 2020

1. Một số đề xuất các biện pháp, công tác ứng phó và khắc phục sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Thư Chúc mừng năm mới của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Một số kết quả về nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quản lý về tài nguyên và môi trường trong năm 2019

4. Thực hiện việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ theo Thông tư 185 của Bộ Quốc Phòng

5. Về việc hướng dẫn lắp đặt Hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục

6. Kết quả thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III(2019-2024)

8. Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

9. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Chi cục quản lý đất đai.

10. Sở Tài nguyên và Môi trường tặng quà và chúc tết chính quyền và đồng bào xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh

11. Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường tham gia cuộc vận động hạn chế sử dụng sản phẩm sản phẩm nhựa dùng một lần

12. Đánh giá hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019

13. Công bố 10 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2019

14. Chi cục bảo vệ môi trường Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg năm 2019

15. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về gửi, nhận văn bản điện tử trong năm 2020

16. Kết quả Nhiệm vụ Điều tra xác định các loài thực vật có ích tại tỉnh Khánh Hòa và đề xuất các biện pháp bảo tồn, phát triển bền vững

 

Số 73 tháng 11 năm 2019

1. Kết quả nhiệm vụ môi trường “Điều tra xác định các loài thực vật có ích tại tỉnh Khánh Hòa và Đề xuất các biện pháp bảo tồn, phát triển bền vững”

2. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ

3. Hội thảo Tham vấn về thực trạng phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn, nước thải sinh hoạt nông thôn và đề xuất giải pháp

4. Thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

5. Thực hiện Quyết định của Văn phòng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Trục liên thông văn bản quốc gia

6. Kết quả thực hiện giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường trong năm 2019.

7. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh

8. Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”

9. Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

10. Tổ chức thực hiện kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép theo Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường

11. Tăng cường thực hiện xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng

12. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48 – NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị  về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 tại Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Số 72 tháng 9 năm 2019

1. Đoàn kiểm tra về công tác Bảo vệ Môi trường theo Kế hoạch năm 2019 tại Khánh Hòa

2. Một số khó khăn vướng mắc khi thực hiện thủ tục xác nhận hoàn thành các công trình Bảo vệ môi trường theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ và thủ tục cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước

3. Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về ASEAN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019 và 2020.

4. Thực hiện việc Quản lý chất thải rắn nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Nha Trang

5. Kết quả tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg trong Quý III - năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

6. Báo cáo triển khai Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

7. Tình hình xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác CSDL đất đai tại Khánh Hòa

8. Thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

9. Thực hiện lập Đề án “Hoàn thiện CSDLTN&MT kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các bộ, ngành” trên phạm vi cả nước

10. Các giải pháp phòng chống rủi ro an ninh thông tin

11. Một số kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III và kế hoạch Quý IV năm 2019 của Sở tài nguyên và Môi trường

12. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ trong tháng 8 năm 2019

13. Thực hiện Quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

 

số 71 tháng 7 năm 2019

1. Hỗ trợ Hướng dẫn học tập thực tế cho sinh viên Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế

2. Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

3. Triển khai thực hiện Công văn số 2926/BTNMT-KHTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2020 – 2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

4. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên phạm vi cả nước

6. Chỉ số PAPI cấp tỉnh năm 2019 về môi trường

7. Công tác Thanh tra, giải quyết Khiếu nại Tố cáo 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019

8. Một số đánh giá công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn và kiểm tra đánh giá các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

9. Sở Tài nguyên và Môi trường sơ kết 06 đầu năm 2019

10. Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

11. Triển khai thực hiện Kế hoạch Cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai ( B3) của Bộ Tài nguyên và Môi trường

12. UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019

13. Báo cáo về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng chỉ số xếp hạng chỉ số tuân thủ pháp luật

14. Kết quả kiểm tra công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản tại các địa phương của tỉnh Khánh Hòa.

15. Chất lượng môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

 
Trang 1 trong tổng số 13 trang
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa