Home các số BT

Các số bản tin

Số 69 tháng 3 năm 2019

1. Năm du lịch Quốc gia 2019 - “Nha Trang – Sắc màu của biển”

2. Kết quả phân loại các cơ sở gây nhiễm môi trường theo Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 của Bộ TN&MT năm 2018

3. Công tác Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022.

4. Sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020

5. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Bảo vệ môi trường, giải quyết kiến trị cử tri về ô nhiễm môi trường năm 2018

6. Kết quả sơ bộ hoạt động thử nghiệm quản lý hệ sinh thái rạn san hô với sự tham gia của doanh nghiệp trong Vịnh Nha Trang 

7. Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

8. Huyện đoàn Cam Lâm triển khai tháng Thanh niên năm 2019

9. Thực hiện  kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2040

10. Kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo  năm 2018

11. Đánh giá tình hình thu phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ

12. Một số kết quả của đề tài “Nghiên cứu đề xuất một số khu vực có thể phục hồi và tái tạo hệ sinh thái rạn san hô phục vụ du lịch sinh thái biển Khánh Hòa”

13. Thực hiện Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

14. Thực hiện những Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ về hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia

15. Triển khai thực hiện Nghị định số 167/2018/NĐ-CP của Chính phủ

16. Quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển

 

số 68 tháng một năm 2019

1. Thư chúc tết năm Kỷ Hợi 2019 của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

2. Kết quả công tác đảm bảo an toàn thông tin năm 2018.

3. Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2019.

4. UBND tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Khánh Hòa.

5. Kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng.

6. Một số kết quả nổi bật về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

7. Một số kết quả đạt được về công tác văn thư, lưu trữ của Sở TNMT năm 2018.

8. Công bố 10 sự kiện ngành TNMT năm 2018.

9. Đột phá trong việc cấp "Sổ đỏ".

10. Hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

11. Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 - cán bộ, công chức năm 2018 của Chi cục Bảo vệ môi trường.

12. Một số kết quả về nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quản lý TNMT năm 2018.

13. Những kết quả trong phong trào thi đua năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở TNMT.

14. Những quy định về hệ thống thông tin một cửa điện tử.

15. Những thành tựu đạt được sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa X về chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020.

16. Mục tiêu chất lượng năm 2019 của Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa.

17. UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin qua đường dây nóng về chi phí không chính thức.

18. Nhiệm vụ lập quy hoạch không gian biển quốc gia.

 

Số 67 tháng 11 năm 2018

1. Kiểm soát, bảo vệ tài nguyên du lịch gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tác động đến phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa

2. Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

3. Thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 08/11/2018 Phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 của Thủ tướng Chính phủ

4. Thực hiện giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018

5. Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

6. Thực hiện Chỉ thị về việc chấn chỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước của Thủ tướng Chính phủ

7. Một số kết quả về công tác thực hiện chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2018 tại Khánh Hòa

8. Cơ hội và thách thức trong xây dựng Đô thị thông minh

9. Tìm hiểu vể Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

10. Kế hoạch tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2018-2020

11. Những kết quả thực hiện theo Kế hoạch hành động về bảo vệ đa dạng sinh học quốc gia lần thứ 6 của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2010-2017

12. Báo cáo  Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính Trị về  Tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

13. Sơ kết 3 năm phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2015-2018

14. Thực hiện Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

 

Số 66 tháng 9 năm 2018

1. Khu trưng bày Đa dạng sinh học rừng Khánh Hòa tại KDL Đảo Hoa lan

2. Thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động giết mổ gia súc tại huyện Vạn Ninh

3. Một số nhiệm vụ về công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường

4. Phát triển du lịch biển đảo khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh - Thực trạng và định hướng phát trển bền vững

5. Quá trình đánh giá về thực trạng triển khai hoạt động kinh tế chất thải tại Khánh Hòa và một số giải pháp để thực hiện hoạt động này đến năm 2030.

6. Kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Khánh Hòa

7. Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ

8. Chi cục Bảo vệ môi trường đánh giá kết quả đạt được 9 tháng đầu năm 2018

9. Thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

10. Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại Trạm nghiền Cam Ranh năm 2018

11. Luật an ninh mạng 2018 - 8 nội dung nổi bật nhất

12. Kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2018 tại Đảng Bộ Sở TNMT

13. Phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020

14. Thực hiện Kế hoạch truyền thông về Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực truyến tỉnh Khánh Hòa

 

số 65 tháng 7 năm 2018

1. Hội thao – Hội diễn văn nghệ Ngành Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố Duyên hải Nam Trung bộ năm 2018 tại Quảng Nam

2. Tỉnh Khánh Hòa kỷ niệm 70 năm Hồ chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

3. Một số kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa

4. Tỉnh Khánh Hòa tập trung nguồn vốn để đầu tư các dự án mang tính chất trọng điểm, có yếu tố thúc đẩy phát triển đô thị năm 2018

5. Công tác quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

6. Kết quả công tác công đoàn 06 tháng đầu năm của Công đoàn cơ sở  Sở Tài nguyên và Môi trường và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018

7. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, tài nguyên nước, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

8. Trung tâm Quan trắc sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2018

9. Công tác quản lý bảo tồn đa dạng sinh vật biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

10. Hiện trạng các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

11. Tiếp nhận và giải quyết đơn thư với công tác chuẩn bị phục vụ Ban Thường vụ Quốc Hội

12. Hồ chí Minh-Một phong cách lớn, một hiện tượng văn hóa đặc sắc

13. Liên hoan thiếu nhi thế giới năm 2018 cho một trái đất xanh

 
Trang 1 trong tổng số 12 trang
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa