Home các số BT

Các số bản tin

số 71 tháng 7 năm 2019

1. Hỗ trợ Hướng dẫn học tập thực tế cho sinh viên Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế

2. Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

3. Triển khai thực hiện Công văn số 2926/BTNMT-KHTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2020 – 2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

4. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên phạm vi cả nước

6. Chỉ số PAPI cấp tỉnh năm 2019 về môi trường

7. Công tác Thanh tra, giải quyết Khiếu nại Tố cáo 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019

8. Một số đánh giá công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn và kiểm tra đánh giá các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

9. Sở Tài nguyên và Môi trường sơ kết 06 đầu năm 2019

10. Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

11. Triển khai thực hiện Kế hoạch Cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai ( B3) của Bộ Tài nguyên và Môi trường

12. UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019

13. Báo cáo về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng chỉ số xếp hạng chỉ số tuân thủ pháp luật

14. Kết quả kiểm tra công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản tại các địa phương của tỉnh Khánh Hòa.

15. Chất lượng môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

 

Số 70 tháng 5 năm 2019

1. Hội nghị tập huấn điều tra, khảo sát giá đất thị trường năm 2019 để xây dựng Bảng giá đất của tỉnh năm 2020, ổn định 05 năm 2020-2024.

2. Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường tỉnh Khánh Hòa trong năm 2018.

3. Tình hình rác thải tại các đảo.

4. Kết quả quan trắc hệ sinh thái thảm cỏ biển tỉnh Khánh Hòa năm 2018

5. Hội nghị sơ kết công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

6. Khẩn trương thực hiện các các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia

7. Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước STOCKHOLM về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

8. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

9. Thực hiện Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

10. Ngày Đại dương Thế giới 2019 

11. Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt Nam”

12. Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh

13. Thực hiện Quyết định về việc giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2019 tại Khánh Hòa

14. Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị

15. Định hướng nội dung tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2019

16. Ban chỉ đạo quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ họp Dự thảo về danh mục các khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Khánh Hòa.

 

Số 69 tháng 3 năm 2019

1. Năm du lịch Quốc gia 2019 - “Nha Trang – Sắc màu của biển”

2. Kết quả phân loại các cơ sở gây nhiễm môi trường theo Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 của Bộ TN&MT năm 2018

3. Công tác Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022.

4. Sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020

5. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Bảo vệ môi trường, giải quyết kiến trị cử tri về ô nhiễm môi trường năm 2018

6. Kết quả sơ bộ hoạt động thử nghiệm quản lý hệ sinh thái rạn san hô với sự tham gia của doanh nghiệp trong Vịnh Nha Trang 

7. Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

8. Huyện đoàn Cam Lâm triển khai tháng Thanh niên năm 2019

9. Thực hiện  kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2040

10. Kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo  năm 2018

11. Đánh giá tình hình thu phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ

12. Một số kết quả của đề tài “Nghiên cứu đề xuất một số khu vực có thể phục hồi và tái tạo hệ sinh thái rạn san hô phục vụ du lịch sinh thái biển Khánh Hòa”

13. Thực hiện Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

14. Thực hiện những Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ về hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia

15. Triển khai thực hiện Nghị định số 167/2018/NĐ-CP của Chính phủ

16. Quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển

 

số 68 tháng một năm 2019

1. Thư chúc tết năm Kỷ Hợi 2019 của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

2. Kết quả công tác đảm bảo an toàn thông tin năm 2018.

3. Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2019.

4. UBND tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Khánh Hòa.

5. Kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng.

6. Một số kết quả nổi bật về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

7. Một số kết quả đạt được về công tác văn thư, lưu trữ của Sở TNMT năm 2018.

8. Công bố 10 sự kiện ngành TNMT năm 2018.

9. Đột phá trong việc cấp "Sổ đỏ".

10. Hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

11. Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 - cán bộ, công chức năm 2018 của Chi cục Bảo vệ môi trường.

12. Một số kết quả về nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quản lý TNMT năm 2018.

13. Những kết quả trong phong trào thi đua năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở TNMT.

14. Những quy định về hệ thống thông tin một cửa điện tử.

15. Những thành tựu đạt được sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa X về chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020.

16. Mục tiêu chất lượng năm 2019 của Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa.

17. UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin qua đường dây nóng về chi phí không chính thức.

18. Nhiệm vụ lập quy hoạch không gian biển quốc gia.

 

Số 67 tháng 11 năm 2018

1. Kiểm soát, bảo vệ tài nguyên du lịch gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tác động đến phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa

2. Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

3. Thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 08/11/2018 Phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 của Thủ tướng Chính phủ

4. Thực hiện giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018

5. Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

6. Thực hiện Chỉ thị về việc chấn chỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước của Thủ tướng Chính phủ

7. Một số kết quả về công tác thực hiện chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2018 tại Khánh Hòa

8. Cơ hội và thách thức trong xây dựng Đô thị thông minh

9. Tìm hiểu vể Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

10. Kế hoạch tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2018-2020

11. Những kết quả thực hiện theo Kế hoạch hành động về bảo vệ đa dạng sinh học quốc gia lần thứ 6 của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2010-2017

12. Báo cáo  Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính Trị về  Tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

13. Sơ kết 3 năm phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2015-2018

14. Thực hiện Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

 
Trang 1 trong tổng số 12 trang
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa