Home các số BT

Các số bản tin

Số 61 tháng 11 năm 2017

1. Tiềm năng và những thành tựu đạt được của kinh tế biển tỉnh Khánh Hòa

2. Thực hiện Kế hoạch bổ sung nội dung công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

3. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa công sở văn minh, hiện đại đối với công chức, viên chức và người lao động trong ngành tài nguyên và môi trường.

4. Hội nghị tập huấn thủ tục hành chính mới về đất đai thuộc thẩm quyển giải quyết của cấp huyện.

5. Một số nội dung mới của quy chế giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

6. Một số kết quả đạt được về công tác Quan trắc Môi trường ở Khánh Hòa năm 2017

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng nhằm góp phần thúc đẩy các dự án trọng điểm phát triển kinh tế- xã hội ở Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020

8. Kết quả thực hiện công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2017 tại Sở Tài nguyên và Môi trường

9. Thực hiện Kế hoạch điều tra thực trạng xử lý chất thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

10. Thông báo Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2016 (tiếp theo).

11. Ban hành Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo Quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Khánh Hòa.

 
 

Số 59 tháng 8 năm 2017

1. Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3.

2. Kết quả tọa đàm bàn biện pháp nâng cao Chỉ số tiếp cận đất đai, Chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh, Chỉ số hài lòng và xếp hạng cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016-2017

4. Một số kết quả nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quán lý về tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm 2017.

5. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương (Khóa IX) về công tác tôn giáo

6. Thông báo Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2016 (tiếp theo).

7. Phí xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu là nguyên liệu sản xuất

8. Tổng kết các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 tại Khánh Hòa.

9. Thực trạng các khu bảo tồn biển ở Việt Nam và một số định hướng phát triển bền vững

10. Một số kết quả sau 6 năm thi hành Luật Thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa

11. Công tác tuyên truyền của Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Khánh Hòa trong Quý III năm 2017.

12. Nghị định mới về thu thập, quản lý và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường

 

Số 58 tháng 7 năm 2017

1. Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2017 và Ngày đại dương thế giới năm 2017

2. Công tác đối thoại giữa Lãnh đạo Sở với thanh niên năm 2017

3. Di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại Khánh Hòa- Bài toán vẫn đang chờ lời giải

4. Một số kết quả nổi bật về công tác CCHC của Sở Tài nguyên và Môi trường 6 tháng đầu năm 2017

5. Thông báo Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2016.

6. Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

7. Thông báo về việc thực hiện các Thông tư số 08,09,10/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

8. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường.

9. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (lần đầu) năm 2017 tại Khánh Hòa

10. Thông tin liên quan công tác bảo vệ môi trường năm 2016.

11. Triển khai Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực Biển và hải đảo (quản lý các hoạt động nhận nhìm ở biển)

12. Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW về chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 và Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020

13. Một số kết quả nhiệm vụ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017 của Khối các Đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

14. Huyện Khánh Vĩnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và ngày Môi trường thế giới năm 2017.

 

Số 57 tháng 5 năm 2017

1. Một số kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính Quý I năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa.

 2. Đánh giá công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

 3. Một số kết quả nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quản lý về tài nguyên và môi trường Quý I năm 2017.

 4. Quyết định Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (chưa bao gồm lĩnh vực đất đai)  gồm 59 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực Đo đạc bản đồ, Khí tượng thủy văn, Thông tin tài nguyên và môi trường, Biển – Hải đảo, Khoáng sản, Tài nguyên nước, Môi trường

 5. Một số giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ và chỉ số hài lòng năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 6. Một số điểm mới trong Quy chế thi đua khen thưởng của Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2017

7. Nhiều kết quả tích cực sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai

 8. Rà soát, sửa đổi, bổ sung một số thông tư trong lĩnh vực tài nguyên nước.

 9. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2017 

 10. Xác định các khu vực có khả năng cải tạo, phát triển bãi tắm nhân tạo và đề xuất các phương án nhằm bảo vệ bãi tắm tự nhiên trong Vịnh Nha Trang

 11. Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017.

 12. Công tác bảo vệ môi trường các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

13. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường

14. Những kết quả đạt được trong Quý I năm 2017 về công tác quản lý đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường

15. Tình hình phát triển các vùng kinh tế trọng điểm Tp. Nha Trang và khu vực Vịnh Cam Ranh.

16. Triển khai điều tra thông tin chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

17. Hội thảo dự án "Quy hoạch phát triển ngành Thủy sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2035"


 
Trang 3 trong tổng số 12 trang
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa