Home các số BT

Các số bản tin

Số 55 tháng 11 năm 2016

1. Huấn luyện nghiệp vụ ứng phó sự cố tràn dầu năm 2016

2. Kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2016 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Khánh Hòa.

3. Một số kết quả về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất năm 2016 tỉnh Khánh Hòa

4. Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Tràng An đã hoàn thành xử lý ô nhiễm theo Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

5. Giải quyết thủ tục hành chính về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân và những hạn chế cần được khắc phục

6. Đánh giá chất lượng nước tại các vùng nuôi tôm ở Khánh Hòa thuộc  Dự án nguồn lợi ven biển vì  sự phát triển bền vững (CRSD)

7. Hội nghị tập huấn Pháp luật Khoáng sản năm 2016 tại Huyện Khánh Vĩnh.

8. Một số kết quả nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quán lý về tài nguyên và môi trường trong 9 tháng đầu năm 2016.

9. Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng được xác nhận đã hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa

10. Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 tại Khánh Hòa

11. Một số kết quả chuyên môn về lĩnh vực môi trường đạt được trong 10 tháng năm 2016 của Chi cục bảo vệ môi trường

12. Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

13. Trung tâm Quan trắc TN và MT luôn đảm bảo chất lượng trong hoạt động quan trắc môi trường

14. Một số kết quả Ứng dụng Công nghệ thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2016

15. Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Nghị quyết 8-NQ/ BCSĐTNMT ngày 29/8/2016 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

16. Tình hình triển khai các chương trình dự án lớn trên địa bàn tỉnh.

17. Tổng kết 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại Sở Tài nguyên và Môi trường

18. Tổng hợp kết quả thăm dò sự hài lòng của khách hàng đối với Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2016

19. Công tác giải phóng mặt bằng, công trình cơ sở hạ tầng phục vụ các Dự án của Trung tâm Phát triển quỹ đất trong Quý 3 năm 2016

 

Số 54 tháng 9 năm 2016

1. Hội thảo Quan trắc môi trường lần thứ 7 năm 2016 chủ đề: “Triển khai Quyết định số 90/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12 tháng 01 năm 2016 về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm2030”

2. Kế hoạch Bảo vệ Môi trường (BVMT) giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

3. Các giải pháp cần thực hiện đồng bộ để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tiếp theo.

4. Chỉnh sửa phần mềm Vilis 2.0 để cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính.

5. Một số kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc tỉnh Khánh Hòa năm 2015

6. Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Khánh Hòa

7. Hội thảo tập huấn về Báo cáo hiện trạng vùng bờ và Hệ thống thông tin tích hợp trong quản lý tổng hợp vùng bờ

8. Bảo mật Hệ thống máy tính với Windows 10

9. Xác nhận hoàn thành Hệ thống xử lý nước thải thuộc dự án “Trại đà điểu thương phẩm và trồng cỏ” của Tổng Công ty Khánh Việt

10. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM; Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường/Cam kết bảo vệ môi trường

11. Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.

12. Một số kết quả sau 05 năm thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

13. Một số kết quả công tác quản lý, sử dụng đất đai 06 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

14. Tình hình thực hiện Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững đất ngập nước.

15. Tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

16. Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo “ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam”


 

Số 53 tháng 7 năm 2016

1. Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường 6 tháng đầu năm 2016 

2. Công bố danh sách các điểm có giá trị đặc trưng mực nước của vùng ven biển và ban hành hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mức nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình.

3. Những công tác đã hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2016 của Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh

4. Những bất cập trong việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đăng ký đất đai liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp

5. Những kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2016 của Văn phòng Đăng ký đất đai

6. Một số kết quả nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quản lý Ngành tài nguyên và môi trường trong 6 tháng đầu năm 2016.

7. Tầm quan  trọng của công tác văn thư lưu trữ trong việc quản lý hành chính (QLHC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT)

8. Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2016 của Chi cục Bảo vệ môi trường 

9. Một số kết quả trong công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

10. Một số kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016 của Trung tâm Kỹ thuật TNMT

11. Báo cáo kết quả tự kiểm tra giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng của Sở Tài nguyên và Môi trường

12. Tổng kết các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016 tại Khánh Hòa

13. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng cuối năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

14. Một số kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2016 của Chi cục Quản lý đất đai

 

Số 52 tháng 5 năm 2016

1.Tập huấn đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.

2. Một số kết quả thi hành pháp luật về sử lý vi phạm hành chính 6 tháng vừa qua tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ 01/10/2015 - 31/3/2016)

3. Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quản lý về tài nguyên và môi trường quý I năm 2016.

4. Về việc góp ý một số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

5. Kết quả tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2016

6. Sẽ triển khai xử lý ô nhiễm môi trường nước Bàu Dinh – Xã Vĩnh Phương

7. Những cải cách trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân

8. Báo cáo hoạt động thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án BVMT và xác nhận hoàn thành các công trình BVMT

9. Kết quả triển khai công tác bồi thường Nhà nước 6 tháng đầu năm 2016 tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 01/10/2015-31/3/2016).

10. Hội thảo tham vấn khung hướng dẫn kỹ thuật thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ ở Việt Nam

11. Về việc góp ý Quy chế giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông tại Ban QL Khu kinh tế Vân Phong

12. Chương trình Truyền thông Xây dựng và Phát triển nền kinh tế xanh Quốc gia.

13. Đề xuất các giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

14. Hiện trạng môi trường khu vực thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa

15. Công bố 4 thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

16. Tham gia ý kiến Hồ sơ đề nghị thực hiện dự án Khu dân cư nghỉ dưỡng Đồi Xanh tại thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, Tp. Nha Trang.

17. Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014  của UBND tỉnh Khánh Hòa.

 

Số 51 tháng 3 năm 2016

1. Tỉnh Khánh Hòa hưởng ứng ngày nước Thế giới năm 2016

2. Công tác BVMT của Công ty TNHH MTV Hải Đăng Phát và cơ sở mua bán – sản xuất, chế biến phụ phẩm hải sản của ông Nguyễn Chí Nam

3. Cần rút ngắn Quy trình định giá đất cụ thể

4. Công tác điều tra thông tin chuyển nhượng thị trường QSD đất đai năm 2016.

5. Áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Môi trường mới ban hành

6. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nạo vét, khơi thông luồng lạch kết hợp thu hồi sản phẩm cát nhiểm mặn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

7. Hướng dẫn các nội dung bảo vệ môi trường sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt

8. Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ 17 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

9. Thông báo về việc chấm dứt việc sử dụng đất không đúng mục đích tại số 17 Biệt thự, phường Lộc thọ, TP Nha trang

10. Báo cáo tăng cường giám sát và xác nhận hoàn thành các công trình BVMT đối với các dự án đã phê duyệt ĐTM

11. Tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật cho hệ thống quản lý tổng hợp và thống nhất tài nguyên - môi trường biển và hải đảo

12. Đẩy mạnh Ứng dụng công nghệ thông tin trong Quản lý và cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường

13. Giới thiệu về Microsoft Office 2016

 
Trang 5 trong tổng số 13 trang
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa