Số 64 tháng 5 năm 2018

Thứ hai, 24 Tháng 9 2018 15:36 Quản trị Khánh Hòa
In

1. Quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

2. 10 năm (2008-2018) hoạt động Hội bảo vệ thiên nhiên & môi trường tỉnh Khánh Hòa

3. Công tác bảo vệ môi trường thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018

4. Công viên trường sa – nét độc đáo trong tuyên truyền chủ quyền biển đảo

5. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý vào quản lý cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa

6. Tỉnh Khánh Hòa tăng 06 bậc so với năm 2016 về chỉ số CCHC của các Bộ, cơ quan ngang, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017

7. Tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh

8. Chất lượng môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2017

9. Báo cáo về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi

10. Tổng kết việc huy động, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

11. Hướng dẫn cách tính tiền chuyển mục đích sử dụng đối với đất, nhà ở của doanh nghiệp nhà nước phải di dời theo quy hoạch hoặc ô nhiễm môi trường

12. Một số kết quả về hoạt động kinh tế - xã hội trong tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018 của tỉnh Khánh Hòa
13. Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu ở tỉnh Khánh Hòa
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 24 Tháng 9 2018 15:58 )