Số 46 tháng 5 năm 2015

Thứ sáu, 31 Tháng 7 2015 15:11 Quản trị Khánh Hòa
In

1. Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Lịch sử, ý nghĩa của Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2015 tại Khánh Hòa.

3. Công bố thủ tục hành chính mới về lĩnh vực đất đai.

4. Trồng cây và thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại đảo Hòn Tằm hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6/2015.

5. Một số điểm mới trong quy chế thi đua của ngành Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa năm 2015.

6. Hành trình tình nguyện bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng năm 2015 của Ninh Hòa.

7. Sở TNMT hoàn thành việc rà soạt, cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính.

8. Hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2015.

9. Nhu cầu sử dụng đất của Tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

10. Các hoạt động hưởng ửng ngày môi trường thế giới năm 2015 của nhân dân Khánh Sơn.

11. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về biển, hải đảo tỉnh Khánh Hòa.

12. Một số yêu cầu bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp Suối Dầu.

13. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

14. Công tác thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

15. Hiện trạng đa dạng sinh học rừng tỉnh Khánh Hòa.

16. Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn đến năm 2020.

17. Chứng nhận 02 cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 31 Tháng 7 2015 15:38 )