Số 48 tháng 9 năm 2015

Thứ hai, 26 Tháng 10 2015 16:32 Quản trị Khánh Hòa
In

1. Hội nghị tập huấn công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường tại Khánh Hòa năm 2015.

2. Sở TNMT đăng ký 25 thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến qua Internet mức độ 3.

3. Thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ tại Khánh Hòa.

4. Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015 về Hiện trạng môi trường nước biển ven bờ, trầm tích biển (tiếp theo)

5. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015.

6. Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực Bảo vệ môi trường và Tài nguyên Nước đối với Công ty Cổ phần du lịch Hồng Hải.

7. Xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của bãi chôn lấp rác và trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa.

8. Thí điểm hoạt động hỗ trợ pháp lý về pháp luật bảo vệ môi trường.

9. Bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ khu vực có nguy cơ xói lở bờ biển tỉnh Khánh Hòa tại Chi cục Biển và Hải đảo.

10. Triển khai thực hiện “Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Khánh Hòa giai đoạn năm 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030”

11. Loài rêu mới được ghi nhận tại xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh.

12. Tổng quan hiện trạng  Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

13. Kiểm tra công tác cải cách hành chính đợt 2 năm 2015.

14. Chấp hành pháp luật về lĩnh vực Bảo vệ môi trường và Tài nguyên Nước đối với Công ty kinh doanh đà điểu, cá sấu Khatoco.

15. Huyện Khánh Vĩnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2015.

16. Thêm loài cây mới cho Khánh Hòa: Lưu hoa Ký – Billolivia kyi

17. Xã Suối Tân: Sạch đẹp hơn nhờ mô hình tự nguyện thu gom rác.

18. Hội nghị phổ biến Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật năm 2015

19. Bìa 3Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 27 Tháng 10 2015 10:43 )