Những kết quả thực hiện theo Kế hoạch hành động về bảo vệ đa dạng sinh học quốc gia lần thứ 6 của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2010-2017

Thứ tư, 19 Tháng 12 2018 15:08 Quản trị Khánh Hòa
In

Thực hiện chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học (ĐDSH), ngày 22/01/2010 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 156/QĐ-UBND Kế hoạch hành động về bảo vệ ĐDSH, an toàn sinh học đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch hành động về bảo vệ ĐDSH (Kế hoạch), an toàn sinh học đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.Theo Kế hoạch, về ĐDSH quốc gia lần thứ 6 giai đoạn từ năm 2010 – 2017, tỉnh Khánh Hòa đã đạt được một số kết quả gồm những nội dung chính đó là:

Về công tác bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên

Trên địa bàn tỉnh hiện có 02 khu bảo tồn: Khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang và Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà (huyện Khánh Vĩnh). Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có Khu bảo vệ hệ sinh thái biển Rạn Trào do địa phương quản lý (xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh). Các hoạt động tồn đa dạng sinh học ở Khánh Hòa ngày càng được quan tâm đầu tư thực hiện, công tác điều tra nghiên cứu về ĐDSH trên cạn và dưới nước đã được thực hiện và cơ bản đã có được bộ cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học của tỉnh. Diện tích của các khu bảo tồn biển, bảo tồn rừng còn chiếm tỷ lệ quá ít so với tiềm năng của tỉnh và chưa đáp ứng nhu cầu bảo tồn của quốc gia. Trong thực tế, hiệu quả quản lý của các khu bảo tồn ở Khánh Hòa chưa cao. Động vật hoang dã trên rừng và dưới biển còn bị săn bắt, khai thác quá mức và trái pháp luật. Tác động môi trường đối với đa dạng sinh học của nhiều hoạt động kinh tế chưa được đánh giá đầy đủ và quản lý có hiệu quả.

Về công tác bảo tồn các loài hoang dã và các giống vật nuôi, cây trồng nguy cấp, quý, hiếm

- Thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, sản xuất thử nghiệm đã tiến hành nhân nuôi, di thực, bảo tồn một số loài thực vật đặc hữu, quý hiếm như thông lá dẹt, pơ mu, thông đỏ, lan hài hồng, xáo tam phân ...

- Kết quả nghiên cứu của đề tài “Điều tra đánh giá phạm vi phân bố và đề xuất biện pháp bảo tồn cây xáo tam phân” đã xác định 4 loài thực vật nằm trong Sách đỏ Việt Nam, nhóm cây làm thuốc có 99 loài, cây làm cảnh có 14 loài.

- Kết quả nghiên cứu của đề tài “Đánh giá phạm vi phân bố và thử nghiệm nhân giống 2 loài thông lá dẹt và pơ mu tại Khánh Hoà” đề xuất khoanh vùng đối với các quần thể hiện hữu, đồng thời nâng cấp khu vực Giang Ly- Sơn Thái lên rừng đặc dụng, thành lập mới khu dự trữ thiên nhiên nhằm bảo tồn và phát triển các nguồn gen quý, hiếm của tỉnh.

Và đề xuất đưa chương trình bảo tồn nguồn gen của tỉnh gồm các loài thực vật, loài động vật bản địa quý, hiếm có giá trị kinh tế cao cần ưu tiên bảo vệ.

Sử dụng bền vững và thực hiện cơ chế chia sẻ hợp lý lợi ích từ dịch vụ hệ sinh thái và đa dạng sinh học

Việc khai thác rừng tự nhiên của các Công ty lâm nghiệp thực hiện theo Phương án Điều chế rừng được Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt, đảm bảo khai thác sử dụng hợp lý và bền vững tài nguyên gỗ và lâm sản ngoài gỗ, bảo toàn và phát triển vốn rừng.

Xây dựng và phát triển mô hình quản lý bền vững tài nguyên dựa vào cộng đồng, đặc biệt tại Khu bảo vệ hệ sinh thái Rạn Trào (huyện Vạn Ninh), mô hình đã góp phần thể chế hóa Khu Bảo vệ hệ sinh thái biển Rạn Trào, khu bảo tồn biển đầu tiên tại Việt Nam do địa phương quản lý, bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên của khu vực, đồng thời mang lại lợi ích trực tiếp cho 110 ngư dân, 40 đại diện tổ chức hội nhóm cộng đồng, 3.500 người dân địa phương; 40 cán bộ và cơ quan chính quyền địa phương cấp xã, huyện, tỉnh; 60 cán bộ và cơ quan nghiên cứu trung ương.

Công tác kiểm soát các hoạt động gây tác động xấu đến đa dạng sinh học

Công tác kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm việc khai thác, buôn bán và sử dụng trái phép tài nguyên sinh vật được sự phối hợp chặt chẽ giữa kiểm lâm, chủ rừng và UBND cấp xã thông qua Quy chế phân định trách nhiệm; quan hệ phối hợp giữa kiểm lâm, chủ trong công tác bảo vệ rừng do UBND tỉnh ban hành.Tăng cường kiểm tra hoạt động chế biến, kinh doanh lâm sản; thường xuyên rà soát các cơ sở chế biến, mua bán, kinh doanh gỗ và các loại lâm sản.

Công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Bảo tồn đa dạng sinh học và duy trì tính toàn vẹn của hệ sinh thái có ý nghĩa quan trọng đối với việc giảm tính dễ tổn thương của con người trước sự biến đổi khí hậu và duy trì các nguồn tài nguyên phục vụ nhu cầu sống của con người. Mối quan hệ hai chiều giữa ĐDSH và biến đổi khí hậu, đó là: Đa dạng sinh học bị ảnh hưởng tiêu cực hoặc tích cực bởi biến đổi khí hậu (do tự nhiên và do con người gây ra), và ĐDSH có thể làm giảm thiểu các tác động xấu của hiện tượng biến đổi khí hậu đối với đời sống con người. Hệ sinh thái biển đa dạng là một đặc trưng của vùng biển Khánh Hòa với sự hiện diện phổ biến của rừng ngập mặn, thảm cỏ biển và rạn san hô. Theo kết quả điều tra, diện tích rừng ngập mặn trên toàn tỉnh vào khoảng 104,08ha, thảm cỏ biển khoảng 1.831 ha. Trong những năm qua diện tích rừng ngập mặn, rạn san hô và thảm cỏ biển ở Khánh Hòa đang bị suy giảm nghiêm trọng do nguyên nhân tự nhiên trong đó có biến đổi khí hậu và cả con người gây ra. Dưới tác động của biến đổi khí hậu, biến động tính đa dạng loài sinh vật biển đã làm cho một số sinh vật có hại đang có xu hướng phát triển mà điển hình là sự bùng nổ số lượng Sao biển gai ăn san hô.

Xây dựng Kế hoạch, định hướng thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn dến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về ĐDSH và an toàn sinh học đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội và điều kiện thực tế trong thời gian tới; Triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan và địa phương trong việc thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ ĐDSH, an toàn sinh học; Đồng thời, tăng cường công tác trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, tăng cường công tác bảo vệ rừng đảm bảo độ che phủ rừng theo kế hoạch. Và triển khai các biện pháp phục hồi các hệ sinh thái biển, rạn san hô. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới xây dựng các mô hình bảo vệ phục hồi các hệ sinh thái, các loài đặc hữu quý hiếm. Gắn hoạt động nghiên cứu bảo vệ ĐDSH với các dự án phát triển du lịch, nâng cao thu nhập cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; tập trung hoạt động bảo tồn phát triển hệ sinh thái rạn san hô, cỏ biển, rừng ngập mặn. Thu thập thông tin về sinh vật ngoại lai tại tỉnh Khánh Hoà, để có biện pháp quản lý.

Nguồn Nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học rừng tỉnh Khánh Hòa”

( ảnh-Kim Anh)

Hoàng kim Anh-CCBVMT

Nguồn: Công văn số 4226/STNMT-CCBVMT ngày 28/9/2018

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 19 Tháng 12 2018 15:52 )