UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Khánh Hòa

Thứ sáu, 22 Tháng 2 2019 09:02 Quản trị Khánh Hòa
In

Ngày 27/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4089/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Khánh Hòa năm 2019.

Theo đó, mục tiêu trọng tâm trong năm 2019 cần phải tập trung hoàn thành những nội dung chính như sau:

Một là, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh thông qua việc tiếp tục hoàn thành hoàn thiện và minh bạch hóa hệ thống các quy định, chính sách về đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công.

Hai là, tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên cơ sở đơn giản hóa, chuẩn hóa và thống nhất hóa về hồ sơ và quy trình giải quyết TTHC, phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC cho cơ sở; hoàn thiện cơ chế dữ liệu TTHC.

Ba là, tiếp tục triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP  ngày 23/4/2018 ( Nghị định 61) và Kế hoạch 10234/KH-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định Nghị định số 61 về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC gắn với đẩy mạnh tin học hóa, trực tuyến hóa giao dịchTTHC ở ba cấp hành chính và các lĩnh vực ngành dọc, trong đó được cụ thể hóa:

a) Đưa 100% TTHC đủ điều kiện vào thực hiện trực tuyến ở mức độ 3,4; có tối thiểu 45% hồ sơ TTHC được tiếp nhận giải quyết trực tuyến ở mức độ 3 và 15% hồ sơ TTHC được tiếp nhận giải quyết trực tuyến ở mức độ 4. Toàn bộ hồ sơ TTHC áp dụng cơ chế một cửa liên thông được luân chuyển, phối hợp xử lý dưới dạng liên thông điện tử trên mạng tin học giữa các cơ quan hành chính thuộc tỉnh, accs cơ quan, đơn vị liên quan.

b) Tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt tối thiểu 40%.

c) Tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư qua mạng đạt tối thiểu 40% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết.

d) Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trên các lĩnh vực: đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng, nhà ở, thuế, bảo hiểm xẫ hội, lao động, thương binh xã hội giảm xuống dưới 3% .

Bốn là, triển khai toàn diện Luật tổ chức chính quyền địa phương và các quy định hướng dẫn có liên quan gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước (HCNN) thuộc tỉnh, tập trung đúng  mức để tạo chuyển biến mạnh mẽ đối với UBND cấp xã; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước, giải quyết TTHC theo quy định của Chính phủ và thực tiễn địa phương; đồng thời, tiếp tục triển khai chính sách tinh giản biên chế đồng bộ với kiện toàn tổ chức bộ máy và đánh giá kết quả, hiệu quả chức trách, nhiệm vụ theo chức danh, vị trí việc làm.

Năm là, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến mạnh mẽ thông qua đổi mới và nâng cao chất lượng tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đánh giá, tôn vinh và đãi ngộ; thu hút người có tài năng trong hoạt động công vụ, Đề cao  trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; siết chặt kỹ luật, kỹ cương nâng cao tinh thần, thái độ và chất lượng công vụ. 100% sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên Phần mềm quản lý cán bộ công chức viên chức. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý đối với cán bộ, công chức cấp xã.

Sáu là, 100% đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện thực hiện tự chủ hoàn toàn, hạch toán như doanh nghiệp theo Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 ( khóa XII) về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 12/12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghi quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bảy là, vận hành đồng bộ, thông suốt, hiệu quả Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.

Tám là, đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của các cấp lãnh đạo, tăng cường tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động hành chính. Trong đó: 100% trang thông tin điện tử cấp xã được xây dựng và đưa vào sử dụng; 100% UBND cấp xã đạt xếp hạng mức độ IV trở lên tại tiêu chí Mức độ sẵn sàng trong kết quả xếp hạng Chính quyền điện tử cấp xã, trong đó tối thiểu 30% UBND cấp xã đạt xếp hạng mức độ 3 trở lên; 90% văn bản hành chính thông thường trao đổi giữa các cơ quan nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử; 100% văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan nhà nước có sử dụng chữ ký số; Trên 50% TTHC được áp dụng được công bố áp dụng dịch vụ bưu chính công ích có phát sinh hồ sơ tiếp nhận / trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên tổng số hồ sơ tiếp nhận/ trả kết quả của các TTHC được công bố áp dụng dịch vụ bưu chính công ích đạt từ 15% trở lên.

Chín là, nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và nâng cao tính minh bạch trong quản lý, sử dụng ngân sách.Đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công theo hướng: tăng cường phân cấp và tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong quản lý, sử dụng nguồn lực; đổi mới cơ chế giá dịch vụ sự nghiệp công lập; hoàn thiện cơ chế chính sách tài chính để thu hút các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển sự nghiệp công.

Mười là, đảm bảo duy trì Hệ thống quản lý chất lượng phục vụ CCHC, tích hợp đồng bộ với Phần mềm Một cửa điện tử của Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh, phải thực hiện ISO điện tử ngay trong năm 2019. Và chuyển đổi kịp thời áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 trong các cơ quan HCNN phù hợp với vận hành Phần mềm Một cửa điện tử.

Tiếp tục thực hiện, về mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh đạt tối thiểu 80% , và đối với sự phục vụ của đơn vị sự nghiệp công lập đạt tối thiểu 80%.

Tiếp tục nâng cao, về cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số CCHC cấp tỉnh (PAR-INDEX).

Trần Tuấn Vũ - TTCNTT

Và UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung Kế hoạch CCHC năm 2019 của cơ quan, đơn vị, địa phương đề ra, tổ chức đôn đốc và kiểm tra thực hiện đúng thời hạn, chế độ báo cáo đầy đủ, bảo đảm về chất lượng thông tin.