Tiến đến ứng dụng chữ ký số trong ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa

Thứ tư, 14 Tháng 12 2011 08:52 Quản trị Khánh Hòa
In

TIẾN ĐẾN ỨNG DỤNG CHỮ KÝ SỐ TRONG NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KHÁNH HÒA

“Chữ ký số” là mô hình sử dụng các kỹ thuật mật mã để gắn với mỗi người sử dụng một cặp khóa công khai - bí mật và qua đó có thể ký các văn bản điện tử cũng như trao đổi các thông tin mật. Hiện nay Chính phủ đã công nhận Chữ ký số và Chứng thực số có giá trị pháp lý trong giao dịch điện tử; Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đang nghiên cứu triển khai, ứng dụng Chữ ký số cho toàn ngành.

Tại sao cần ứng dụng Chữ ký số?

Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa phải xử lý trung bình khoảng 10.000 văn bản các loại. Với khối lượng văn bản lớn như vậy, việc xử lý gặp khó khăn về thời gian giải quyết, quy trình phải theo trình tự quy định, văn bản chủ yếu được luân chuyển đến các phòng chuyên môn, sau đó trình cho lãnh đạo Sở phê duyệt. Như vậy, kết thúc của trình tự giải quyết hồ sơ công việc là quyết định của lãnh đạo Sở thông qua Chữ ký tay chứng thực có giá trị về mặt pháp lý.

Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm của Chữ ký tay (đơn giản khi thực hiện), trên thực tế vẫn có thể diễn ra việc giả mạo vì các chữ ký ở các tài liệu khác nhau gần như giống nhau và không phụ thuộc vào tài liệu. Việc phát hiện sự giả mạo chủ yếu bằng mắt, phụ thuộc vào kỹ năng của người kiểm tra và mất một khoảng thời gian nhất định, mức độ an toàn rất yếu. Mặt khác, từ năm 2008 đến 2011, thông qua các dự án Tin học hóa ngành TN&MT và hiện đại hóa Trung tâm Công nghệ Thông tin của Sở TN&MT Khánh Hòa, đến nay có thể nói hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Sở đã tương đối hoàn chỉnh và đều kết nối công khai thông qua mạng LAN, WAN ra Internet, tiến tới tin học hóa toàn ngành trên địa bàn Tỉnh thì về lâu dài việc giao dịch điện tử là không thể tránh khỏi. Vì vậy, để đảm bảo an toàn các giao dịch điện tử trong và ngoài ngành cần phải có giải pháp đủ mạnh về công nghệ dựa trên hệ thống hạ tầng hiện có tại Sở. Đó là ứng dụng Chữ ký số, phương tiện duy nhất cho phép thay thế Chữ ký tay thực hiện giao dịch an toàn trên mạng.

Sơ lược cách ứng dụng Chữ ký số

SƠ ĐỒ KÝ SỐ

Chữ ký số (một dạng chữ ký điện tử) là thông tin được mã hóa bằng khóa riêng (tương ứng với một khóa công khai) của người gửi, được đính kèm theo văn bản nhằm đảm bảo cho người nhận định danh và xác thực đúng nguồn gốc, tính toàn vẹn của dữ liệu nhận được. Mỗi cá nhân được cung cấp hai (2) khóa chứng thực gồm một khóa công khai và một khóa bí mật. Khóa công khai được công bố rộng rãi, còn khóa bí mật được giữ kín lưu giữ trong USB của cá nhân, chỉ dùng khi ký và không thể tìm được khóa bí mật nếu chỉ biết khóa công khai. Lãnh đạo Sở muốn gửi thông tin cho cấp dưới và muốn cấp dưới biết thông tin đó thực sự do chính mình gửi thì gửi cho cấp dưới văn bản kèm với Chữ ký số (bằng phần mềm). Chữ ký này được tạo ra với khóa bí mật của Lãnh đạo Sở. Khi nhận được văn bản, cấp dưới kiểm tra sự thống nhất giữa văn bản và chữ ký bằng thuật toán kiểm tra sử dụng khóa công cộng của Lãnh đạo Sở (bằng phần mềm Vsign 2.0 do Ban cơ yếu Chỉnh phủ cung cấp). Bản chất của thuật toán tạo chữ ký đảm bảo nếu chỉ cho trước văn bản, rất khó (gần như không thể) tạo ra được chữ ký của chủ thể gửi nếu không biết khóa bí mật của chủ thể gửi. Khi phép thử cho kết quả đúng thì cấp dưới có thể tin tưởng rằng văn bản thực sự do Lãnh đạo Sở ký và gửi, đảm bảo an toàn luân chuyển văn bản trong và ngoài Sở, chống giả mạo chữ ký trên văn bản giấy.

Việc ứng dụng Chữ ký số tại Sở theo quy trình cấp chứng thư số là tương đối đơn giản. Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc điền các thông tin cần thiết (thông tin cá nhân) vào mẫu đăng ký, tạo cặp khóa và gửi yêu cầu cấp phát chứng thư số tới bộ phận (thẩm quyền) đăng ký ở đây là Ban cơ yếu chính phủ. Hiện nay, Trung tâm Công nghệ thông tin đã ứng dụng Chứng thực số (Certificate Authentication) bằng cặp khóa công khai - bí mật trong luân chuyển hồ sơ công việc thông qua phần mềm Moffice và thực tế áp dụng đã đem lại hiệu quả rất tốt, đặc biệt là trong việc bảo mật tài khoản và an ninh an toàn mạng.

Trước yêu cầu về hiện đại hoá và cải cách hành chính dựa trên sức mạnh của công nghệ thông tin thông qua môi trường Internet phục vụ nhiệm vụ kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường, việc áp dụng Chữ ký số hay triển khai hạ tầng mã khoá công cộng là một trong các tiền đề để Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa từng bước hiện đại hóa, tăng cường cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và chất lượng hoạt động của toàn ngành.

TRỌNG TUỆ

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 14 Tháng 12 2011 09:33 )