Tình hình xử lý vi phạm hành chính trong công tác thanh tra, kiểm tra

Thứ tư, 14 Tháng 12 2011 15:25 Quản trị Khánh Hòa
In

TÌNH HÌNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA


Từ ngày 01/10/2010 đến ngày 01/9/2011, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa đã giao cho Thanh tra Sở tiến hành 03 đoàn thanh tra và 01 đoàn kiểm tra về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết quả Chánh thanh tra Sở đã ban hành và kiến nghị UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 387.000.000 đồng. Cụ thể:

- Trong lĩnh vực đất đai đã phát hiện 03 doanh nghiệp có các sai phạm như: sử dụng đất chưa có hồ sơ đầy đủ, sử dụng sai mục đích, lấn chiếm đất; qua đó đã xử phạt vi phạm hành chính 20.000.000 đồng.

- Trong lĩnh vực môi trường đã phát hiện các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường như: không lưu trữ đầy đủ hồ sơ về môi trường, không thực hiện đúng các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết môi trường, bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường và xả nước thải, khí thải chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường; qua đó đã xử phạt vi phạm hành chính 243.500.000 đồng.

- Trong lĩnh vực khoáng sản đã tiến hành thanh kiểm tra 14 doanh nghiệp, xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 đơn vị với tổng mức tiền phạt là 77.250.000 đồng.

- Trong quá trình thanh, kiểm tra về đất đai, khoáng sản và môi trường đã kết hợp nội dung thanh, kiểm tra về sử dụng tài nguyên nước của các doanh nghiệp, kết quả là hầu hết đều vi phạm pháp luật về tài nguyên nước (sử dụng nước mặt, xả nước thải ra ngoài môi trường nhưng không xin phép...) và bị xử phạt 46.250.000 đồng.

Nhìn chung, việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong thời gian qua đã được Sở TN&MT Khánh Hòa thực hiện nghiêm minh và kịp thời. Bên cạnh đó, để tiếp tục thực hiện tốt pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm xảy ra, Sở TN&MT cũng đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và các nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong đấu tranh phòng chống vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

H.Vinh

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 14 Tháng 12 2011 15:35 )