Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 16/12/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quản lý, khai thác đất san lấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thứ hai, 20 Tháng 2 2012 14:19 Quản trị Khánh Hòa
In

Để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác đất san lấp, hạn chế việc khai thác trái phép, không đúng quy hoạch và tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản đúng quy định, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 16/12/2011, trong đó có một số nội dung chính quan trọng cụ thể như sau:

- Các cơ quan chủ trì tiếp nhận, thẩm định hồ sơ các dự án đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khi lập dự án đầu tư phải thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường, đảm bảo vật liệu san lấp phục vụ dự án; yêu cầu các chủ đầu tư cân bằng đào đắp trong nội bộ dự án là chính, hạn chế tối đa việc khai thác đất cung cấp cho các dự án khác.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương tăng cường tổ chức thanh, kiểm tra, giám sát, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thăm dò, khai thác đất san lấp. UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức quản lý, bảo vệ các khu vực khoáng sản đất san lấp chưa được phép khai thác; kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hoạt động khai thác đất san lấp trái phép; phối hợp Sở Tài chính trình UBND tỉnh căn cứ để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với đất san lấp theo các trường hợp khác nhau, tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh trong khi chưa có hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.

- Các Chủ đầu tư, Nhà thầu xây dựng, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thăm dò, khai thác khoáng sản, trong đó, đối với khoáng sản là đất san lấp:

a. Đối với các dự án trọng điểm, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng do nhà nước làm chủ đầu tư hoặc nhà nước chỉ định các đơn vị khác làm chủ đầu tư phải đưa nội dung và khu vực khai thác đất san lấp trong diện tích đất của dự án vào chung trong dự án và chỉ sử dụng cho dự án. Trên cơ sở đó, việc khai thác đất san lấp là nhiệm vụ của dự án, không phải thăm dò, không xin giấy phép khai thác, chỉ đăng ký tại UBND tỉnh (thông qua Sở TN&MT) khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác.

b. Đối với khu vực có diện tích nhỏ ≤ 5 ha, trữ lượng khoáng sản đất san lấp ước tính ≤ 500.000 m3 thì chủ đầu tư lập Đề án khai thác, trong đó: phải xác định phạm vi diện tích; có thỏa thuận địa điểm với UBND các cấp ở địa phương và các cơ quan liên quan; xác định phương án khai thác phù hợp; có Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường được thẩm định, phê duyệt; lập Đề án cải tạo, phục hồi môi trường làm cơ sở ký quỹ, đồng thời có trách nhiệm cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác; ký hợp đồng thuê đất; hồ sơ gửi về Sở TN&MT trình UBND tỉnh cấp phép.

c. Đối với các trường hợp khác, các doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ theo quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản. Trong đó, chỉ cần thăm dò tối thiểu đến trữ lượng cấp 122 (Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn ban hành kèm theo Quyết định số 06 /2006/QĐ-BTNMT ngày 07/6/2006 của Bộ trưởng Bộ TN&MT); việc thỏa thuận địa điểm để cấp Giấy chứng nhận đầu tư chỉ cần căn cứ các ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị đã tham gia kiểm tra thực địa; không cần lập Thiết kế cơ sở, không yêu cầu thực hiện Thiết kế mỏ và Giám đốc điều hành mỏ.

d. Các chủ đầu tư khi chọn nhà thầu thi công các dự án cần phải san lấp mặt bằng phải chọn nhà thầu có năng lực, có giấy phép khai thác đất san lấp còn hiệu lực hoặc có hợp đồng với doanh nghiệp đã được phép khai thác khoáng sản đất san lấp với trữ lượng lớn hơn hoặc bằng khối lượng đất san lấp cần cung cấp cho dự án; Chủ đầu tư hoặc nhà thầu xây dựng có trách nhiệm thực hiện việc ký quỹ để duy tu bảo dưỡng và khôi phục lại hiện trạng các tuyến đường bị hư hỏng do việc vận chuyển đất san lấp gây ra theo quy định tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 08/02/2010 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý, bảo vệ công trình giao thông và hành lang an toàn đường bộ.

đ. Tất cả các trường hợp khai thác đất san lấp phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, trừ trường hợp vị trí khai thác trong diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để xây dựng các công trình của hộ gia đình, cá nhân trong diện tích đó.

P. KS-ĐC

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 21 Tháng 2 2012 15:25 )