Một số kết quả công tác về lĩnh vực Môi trường, Nước- Khí tượng thủy văn, Khoáng sản

Thứ tư, 11 Tháng 6 2014 14:30 Quản trị Khánh Hòa
In

Trong quý I-2014, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều hoạt động trên một số lĩnh vực quản lý về tài nguyên nước, khoáng sản và môi trường như sau:

Về lĩnh vực Môi trường, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện các đề án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường kế hoạch năm 2014; tham mưu văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phân loại các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và biện pháp xử lý; rà soát danh mục các quy định cấm, hạn chế đầu tư vào Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, xin chủ trương của Tổng Cục Môi trường về lò đốt chất thải sinh hoạt quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh; báo cáo cụ thể về tình hình hoạt động đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

Đối với chất thải nguy hại đã cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho 15 cơ sở; xử lý số liệu quản lý chất thải nguy hại năm 2013 cho 40 cơ sở, nhận báo cáo kiểm soát ô nhiễm cho 51 cơ sở. Đã tiếp nhận và giải quyết 19 báo cáo thẩm định ĐTM, trong đó: trình UBND tỉnh phê duyệt và xác nhận 05 dự án; tổ chức họp thẩm định 09 dự án; cấp xác nhận phê duyệt cho 01 dự án; 15 hồ sơ chuyển tiếp năm 2013, 04 hồ sơ nhận mới năm 2014.

Về công tác cải tạo, phục hồi môi trường đã tiếp tiếp nhận giải quyết 05 hồ sơ dự án cải tạo, phục hồi môi trường trong đó: góp ý 14 dự án cải tạo; cấp xác nhận phê duyệt cho 01 dự án; hướng dẫn thủ tục cho 08 dự án, trình phê duyệt 01 dự án theo đề nghị của UBND, phòng TNMT cấp huyện. Thông báo đến 41 cơ sở nộp tiền ký quỹ phục hồi môi trường cho năm 2014 với tổng số tiền thu được là: 209.149.967đ. Đã hướng dẫn các phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện và 38 cơ sở thực hiện việc kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. Tổng số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp thu được là: 20.128.322đ. Đối với các đề án, nhiệm vụ sử dụng vốn sự nghiệp môi trường: đã tiến hành nghiệm thu 06 nhiệm vụ thường xuyên và thẩm định đề cương cho 05 nhiệm vụ thường xuyên.

Triển khai hoạt động QA/QC trong quan trắc môi trường, công tác thu và phân tích mẫu (monitoring) định kỳ; quan trắc môi trường nước mặt, quan trắc môi trường nước biển ven bờ; lập báo cáo định kỳ kết quả của trạm tự động quan trắc môi trường không khí tại làng trẻ SOS Nha Trang. Tiếp tục vận hành trạm quan trắc môi trường không khí tự động tại Làng trẻ SOS Nha Trang; thực hiện các bước tiếp theo của nhiệm vụ xây dựng phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025-2005.

Công tác về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, Sở đã trình UBND tỉnh phê duyệt: 01 hồ sơ báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản; cho phép cải tạo đồng ruộng 01 hồ sơ; thu hồi giấy phép thăm dò, khai thác và quyết định phê duyệt trữ lượng bùn khoáng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; giải tỏa tiền ký quỹ thăm dò khoáng sản. Tham mưu UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho 02 doanh nghiệp; cho phép 02 doanh nghiệp tiếp tục khai thác khoáng sản; cho phép 08 doanh nghiệp thăm dò khoáng sản san lấp. Đề xuất UBND tỉnh Triển khai Nghị định số 203/2013/NĐ-CP Quy định về phương pháp tính mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Đã tiến hành kiểm tra 20 thửa đất đề nghị cải tạo đất tại huyện Vạn Ninh cung cấp đất đắp cho dự án mở rộng Quốc lộ 1A trên địa bàn huyện Vạn Ninh; kiểm tra 05 khu vực đề nghị cho khai thác cát dư thừa để phục vụ dự án; kiểm tra 02 khu vực đề nghị cải tạo đồng ruộng. Báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra định kỳ hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản năm 2013 của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện định hướng chiến lược và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; điều chỉnh trữ lượng, công suất khai thác mỏ đá Hố sâu; việc kinh khoanh, định khu vực khoáng sản phân tán nhỏ, lẻ và xuất khẩu. Góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và phương án nạo vét, thu hồi cát nhiễm mặn sông Tắc.

Công tác về lĩnh vực Tài nguyên nước - Khí thượng thủy văn, Sở đã trình UBND tỉnh cấp phép khai thác nước mặt, khai thác nước dưới đất, xả nước thải vào nguồn nước cho 08 hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động tài nguyên nước; phê duyệt kết quả đề án “Điều tra các giếng khoan và giếng đào khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để lập danh mục các giếng phải xử lý, tram lấp theo quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BTNMT”. Tổ chức Hội thảo tập huấn “Chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Khánh Hòa” cho cán bộ quản lý của các Sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Trung tâm Động lực Thủy khí và Môi trường – Đại học Quốc gia Hà Nội họp Hội đồng thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng đối với cơ sở hạ tầng của các lĩnh vực và địa phương ven biển”; các Sở, ngành liên quan dự thảo báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật phòng, chống biến đổi khí hậu gửi Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc Hội; UBND thị xã Ninh Hòa thực hiện các công tác chuẩn bị tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày Nước Thế giới năm 2014, diễu hành và dọn dẹp vệ sinh xung quanh khu vực sông tại thị xã Ninh Hòa. Hướng dẫn hoạt động sửa chữa, cải tạo giếng khoan đã được cấp phép theo đề nghị của Chi nhánh Công ty Đầu tư và Phát triển Cát trắng tại Nha Trang. Tiếp nhận 08 hồ sơ xin cấp phép hoạt động tài nguyên nước; số hồ sơ chuyển tiếp từ năm 2013 sang là 18 hồ sơ và đã tham mưu UBND tỉnh giải quyết 08 hồ sơ.

NGUYỄN THỊ HỒNG - Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo tháng.