Công bố thủ tục hành chính mới về lĩnh vực đất đai.

Thứ sáu, 31 Tháng 7 2015 14:32 Quản trị Khánh Hòa
In

Ngày 13/4/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 902/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; trong đó công bố 43 thủ tục hành chính ban hành mới về lĩnh vực Đất đai.

Trước đó, ngày 09/4/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 856/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện gồm 06 thủ tục hành chính và ngày 05/02/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 319/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã gồm 01 thủ tục hành chính.

Như vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành việc tham mưu UBND tỉnh công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã theo Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.

Nguyễn Duy Đức - VPS