Một số điểm mới trong quy chế thi đua của ngành Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa năm 2015.

Thứ sáu, 31 Tháng 7 2015 14:37 Quản trị Khánh Hòa
In

Thực hiện Luật Thi đua - Khen thường năm 2013; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/07/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua-Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua-Khen thưởng năm 2013 và Quyết định số 3058/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy chế công tác thi đua, khen thưởng. Ngày 13/5/2015, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số  231 /QĐ-STNMT về Tổ chức khối thi đua, nội dung thi đua và chấm điểm xếp loại khen thưởng của ngành tài nguyên và môi trường. So với Quyết định số 37/QĐ-STNMT ngày 16/02/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tổ chức khối thi đua, nội dung thi đua và chấm điểm xếp loại khen thưởng; quy chế ban hành kèm theo Quyết định này có một số điểm mới cần lưu ý sau:

1. Về số lượng đơn vị tham gia các khối thi đua:

Khối thi đua quản lý nhà nước thuộc Sở có 10 đơn vị, tăng 02 đơn vị so với trước đây là Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám do mới thành lập theo Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 19/3/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Văn phòng Đăng ký đất đai (trước đây là Văn phòng Đăng ký QSD đất) có thêm 08 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện (trước đây là Văn phòng Đăng ký QSD đất trực thuộc Phòng TNMT cấp huyện) theo Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

2. Về hình thức khen thưởng:

Theo Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/07/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua-Khen thưởng năm 2013, kể từ năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường không tặng Bằng khen về thành tích công tác năm cho các tập thể và cá nhân thuộc các Sở Tài nguyên và Môi trường mà chỉ tặng Bằng khen về thành tích đột xuất hoặc chuyên đề cho các tập thể và cá nhân. Vì vậy, các đơn vị dẫn đầu các khối thi đua không được Bộ TNMT tặng Bằng khen về thành tích công tác năm cho tập thể đơn vị và cá nhân đ/c lãnh đạo phòng, đơn vị như các năm trước mà chỉ xem xét tặng Bằng khen cho tập thể hoặc đ/c lãnh đạo phòng, đơn vị có thành tích đột xuất, chuyên đề.

Việc tặng Bằng khen về thành tích công tác năm cho các tập thể và cá nhân do UBND tỉnh xem xét tặng với thành tích của tập thể là 02 năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và 02 năm liền đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở đối với cá nhân.

Từ năm 2015, được sự đồng ý của Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Khánh Hòa, hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh xem xét tặng 01 Cờ thi đua cho 01 tập thể xuất sắc dẫn đầu trong Khối thi đua quản lý nhà nước thuộc Sở và Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp công lập (riêng Khối thi đua các Phòng TNMT cấp huyện do UBND cấp huyện xem xét dề nghị).

3. Về tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho các tập thể, cá nhân có thành tích xếp hạng từ thứ 2, thứ 3 của các Khối thi đua:

Theo Điều 11 của Quyết định số 231/QĐ-STNMT ngày 13/5/2015 thì Phòng, Chi cục, Đơn vị sự nghiệp xếp loại xuất sắc thứ 2, thứ 3 của khối đơn vị sự nghiệp công lập; phòng, đơn vị xuất sắc xếp thứ 2, thứ 3, thứ 4 và thứ 5 của Khối thi đua quản lý nhà nước thuộc Sở; đơn vị xuất sắc xếp thứ 2, thứ 3, thứ 4 của Khối thi đua quản lý nhà nước cấp huyện được Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho đơn vị và Trưởng phòng, trưởng Chi cục và Giám đốc đơn vị xếp hạng theo thứ tự trên.

Những Chi cục, đơn vị sự nghiệp xếp hạng trên có 02 đơn vị trực thuộc được Giám đốc Sở tặng Giấy khen (riêng Văn phòng Đăng ký đất đai có 05 đơn vị trực thuộc, Chi nhánh và Trung tâm Phát triển quỹ đất có 03 đơn vị trực thuộc, Chi nhánh được Giám đốc Sở tặng Giấy khen); Các Chi cục, đơn vị còn lại có 01 đơn vị trực thuộc được Giám đốc Sở tặng Giấy khen.

4. Về tiền thưởng khi được các cấp khen thưởng:

Tiền thưởng thực hiện theo quy định của nhà nước; Tập thể, cá nhân được Bộ Tài nguyên và Môi trường  tặng Bằng khen, Giám đốc Sở tặng giấy khen hoặc tặng danh hiệu thi đua, được thưởng từ quỹ tiền thưởng của đơn vị đề nghị khen (Điều 12). Riêng tập thể, cá nhân được  UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, tặng Bằng khen, tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc thì tiền thưởng do UBND tỉnh trao tặng.

Nguyễn Duy Đức - VPS