Sở TNMT hoàn thành việc rà soạt, cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính.

Thứ sáu, 31 Tháng 7 2015 14:40 Quản trị Khánh Hòa
In

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với từng lĩnh vực gồm:

1. Lĩnh vực Đất đai:

Sở đã tham mưu UBND tỉnh công bố 43 thủ tục hành chính mới ban hành theo Luật Đất đai năm 2013 (giảm 23 thủ tục so với Luật Đất đai năm 2003), trong đó có 23 thủ tục đã cắt giảm 1/3 thời gian giải quyết so với quy định tại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 29/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở đã tham mưu UBND tỉnh công bố 06 thủ tục hành chính mới ban hành theo Luật Đất đai năm 2013 (giảm 54 thủ tục so với Luật Đất đai năm 2003) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và 01 thủ tục hành chính mới ban hành theo Luật Đất đai năm 2013 (giảm 25 thủ tục so với Luật Đất đai năm 2003) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

2. Lĩnh vực Tài nguyên nước:

Sở đã tham mưu UBND tỉnh công bố 02 thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung 11 thủ tục hành chính đối với lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó có 13/13 thủ tục đã cắt giảm 1/3 thời gian giải quyết so với quy định.

3. Lĩnh vực Khoáng sản:

Đã hoàn thành việc cắt giảm 17/17 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; đã gửi Sở Tư pháp thẩm định, đang hoàn chỉnh để trình UBND tỉnh công bố trong tháng 5/2015.

4. Lĩnh vực Môi trường:

Đã hoàn thành việc cắt giảm 4/8 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (4 thủ tục hành chính chưa có hồ sơ nên chưa có cơ sở xem xét cắt giảm thời gian giải quyết, đề nghị bãi bỏ 01 thủ tục hành chính); đã gửi Sở Tư pháp thẩm định, đang hoàn chỉnh (chờ Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực thi hành) để trình UBND tỉnh công bố.

5. Lĩnh vực Biển - Hải đảo:

Sở đã tham mưu UBND tỉnh công bố 05 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ và Quyết định số 1909/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (vì chưa có hồ sơ nên chưa có cơ sở xem xét cắt giảm thời gian giải quyết)

6. Lĩnh vực Đo đạc bản đồ:

Đã hoàn thành việc rà soát, đã gửi Sở Tư pháp thẩm định. Vì thời gian giải quyết các thủ tục hành chính ít (từ 5 đến 10 ngày/01 thủ tục hành chính) lại thuộc thẩm quyền quyết định của Cục Đo đạc bản đồ Việt Nam nên không thể cắt giảm thời gian giải quyết.

Như vây, đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành việc rà soát, tham mưu ban hành Quyết định công bố các thủ tục hành chính, trong đó có việc cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Nguyễn Duy Đức - VPS