Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về biển, hải đảo tỉnh Khánh Hòa.

Thứ sáu, 31 Tháng 7 2015 14:55 Quản trị Khánh Hòa
In

Nhận thức được tầm quan trọng cũng như để khai thác, phát huy tiềm năng và lợi thế về phát triển kinh tế biển, tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 18/4/2007 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X). Quán triệt và thực hiện tinh thần đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 31/8/2007 về Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 về việc bổ sung thêm mục tiêu và nhiệm vụ của Chương trình hành động này; đây là một trong những tiền đề, cơ sở, định hướng để triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về biển và hải đảo của tỉnh trong thời gian qua và những năm tiếp theo.

Thời gian qua, công tác quản lý tổng hợp về biển và hải đảo đã được Chi cục Biển và Hải đảo tích cực triển khai, bước đầu đạt được một số kết quả nhất định: tham gia ký kết Bản cam kết thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ, tham gia các hội thảo, hội nghị và góp ý dự thảo Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo, tham gia góp ý các đề án, quy chế, kế hoạch liên quan đến công tác quản lý nhà nước về biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Chi cục đã tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành các văn bản:

- Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 phê duyệt Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh, giai đoạn đến năm 2015;

- Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 08/5/2014 về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo tỉnh Khánh Hòa;

- Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện Quyết định 1570/QĐ-TTg ngày 06/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, giai đoạn 2014-2020;

- Quyết định 554/QĐ-UBND ngày 06/3/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố 5 thủ tục hành chính mới về lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chi cục Biển và Hải đảo đã phối hợp cùng các đơn vị tư vấn tổ chức triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ như:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp vùng bờ phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ Thành phố Nha Trang;

- Phân vùng sử dụng tài nguyên, môi trường vùng biển ven bờ thành phố Nha Trang trên quan điểm tổng hợp;

- Xây dựng kế hoạch truyền thông môi trường thành phố Nha Trang giai đoạn 2012 – 2015;

- Điều tra, thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu về thực trạng sử dụng tài nguyên, môi trường các vùng biển ven bờ, vùng ven biển và các đảo ven bờ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (trừ thành phố Nha Trang và các huyện không có biển;

- Tổng hợp xây dựng tài liệu phổ biến hệ thống pháp lý cơ bản về quản lý bảo vệ và phát triển vùng tài nguyên và môi trường biển và hải đảo Việt Nam;

- Điều tra, đánh giá vai trò của cộng đồng địa phương trong việc quản lý tài nguyên môi trường biển, đề xuất các phương thức đồng quản lý;

- Kiểm kê các nguồn thải từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của dân cư khu vực ven biển tỉnh Khánh Hòa và đánh giá mức độ ô nhiễm do các hoạt động này lên môi trường ven biển.

Hàng năm, theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở giao Chi cục Biển và Hải đảo xây dựng kế hoạch, kịp thời hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển trên địa bàn tỉnh; sở, ban, ngành... phối hợp triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vân động nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường, tài nguyên biển, hải đảo và chủ quyền biển đảo thiêng liêng bằng nhiều hình thức khác nhau.

Tuy nhiên, thời gian qua công tác quản lý nhà nước tổng hợp về biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh còn những khó khăn, trở ngại sau:

- Về cơ sở vật chất: hiện Chi cục Biển và Hải đảo chưa được đầu tư các trang thiết bị phục vụ công tác điều tra, khảo sát tài nguyên biển; kiểm soát ô nhiễm biển và phòng chống sự cố ô nhiễm trên biển; chưa có các loại bản đồ vùng ven biển sử dụng cho việc giao các khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

- Về công tác xây dựng văn bản: Nhiều nội dung của công tác quản lý tổng hợp biển và hải đảo chưa được cụ thể trong Luật Biển Việt Nam trong khi Luật Tài nguyên và Môi trường biển chưa được ban hành, điều này dẫn đến nhiều chồng chéo trong chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị trong Sở cũng như giữa các Sở, ngành khác.

- Về kinh phí: hiện chưa có hướng dẫn cụ thể về nguồn kinh phí thực hiện công tác quản lý tổng hợp về biển, hải đảo, hiện kinh phí bố trí cho các nhiệm vụ của các chương trình quản lý tổng hợp về biển, hải đảo ở Khánh Hòa được cân đối từ nhiều nguồn khác nhau của địa phương (sự nghiệp môi trường, sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khoa học). Tuy nhiên, các nguồn kinh phí trên được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ cấp bách khác của tỉnh Khánh Hòa nên việc bố trí vốn cho các nhiệm vụ quản lý nhà nước về biển và hải đảo ở Khánh Hòa còn gặp nhiều khó khăn.

- Về công tác chuyên môn: hiện chưa có các loại bản đồ vùng ven biển cũng như chưa có hướng dẫn cụ thể về các chi phí trong quá trình thực hiện việc giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014

Trong thời gian tới, để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trên, Chi cục Biển và Hải đảo đã có những đề xuất, kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo:

Về giải pháp, cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 – 2020:

- Sớm có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, các loại bản đồ vùng ven biển cho Chi cục Biển và Hải đảo để thực hiện nhiệm vụ;

- Sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển theo Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014;

- Sớm ban hành văn bản hướng dẫn về nguồn kinh phí sử dụng cho công tác quản lý nhà nước về biển và hải đảo ở địa phương; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ về kiểm soát ô nhiễm biển và sự cố môi trường trên biển;

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức ở địa phương.

Đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016 – 2020:

- Đo đạc bổ sung, thành lập hệ thống bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/10.000 khu vực nội thuỷ tỉnh Khánh Hòa

- Nâng cao năng lực cho Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường Khánh Hòa.

- Xây dựng kế hoạch ứng phó và tiêu chí quản lý rủi ro hệ sinh thái ven biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu nhằm phát triển bền vững ngành thủy sản và du lịch tại tỉnh Khánh Hòa.

- Nâng cao năng lực cho hoạt động quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo tỉnh Khánh Hòa

- Xây dựng và thực hiện chương trình quan trắc tổng hợp tài nguyên, môi trường vùng biển, ven biển tỉnh Khánh Hòa.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong lĩnh vực quản lý về khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

- Điều tra sơ bộ và thu thập thông tin làm cơ sở cho việc nhìn nhận và đánh giá đúng tài nguyên vị thế vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hoà.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường vùng biển, vùng bờ và các hải đảo tỉnh Khánh Hòa

- Tuyên truyền kiến thức pháp lý cơ bản về biển, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và môi trường biển và hải đảo.

- Chuyển giao công nghệ, dữ liệu trong quản lý tài nguyên môi trường biển và hải đảo.

- Đánh giá và xác định các nguyên nhân chính dẫn tới suy thoái nguồn lợi thủy sản, đề xuất các phương án giảm nhẹ mức độ suy thoái cạn kiệt tài nguyên biển đảo tỉnh Khánh Hòa theo hướng phát triển bền vững.

Hương Trang -  CCBHĐ