Tình hình thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia của tỉnh Khánh Hòa.

Thứ hai, 13 Tháng 6 2016 09:45 Quản trị Khánh Hòa
In

Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa về tình hình thực hiện Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hiện nay, công tác bảo vệ môi trường của tỉnh Khánh Hòa thực hiện theo Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 31/3/2011 ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa trong thời kỳ đẩy mạnh côngnghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011 – 2015 và Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 về việc điều chỉnh một số nội dung của Quyết định 836/QĐ-UBND. Sau đây là một số kết quả đạt được:

1. Phòng ngừa và hạn chế các tác động xấu đối với môi trường:

Đảm bảo các yêu cầu về môi trường từ khâu xây dựng và phê duyệt quy hoạch, dự án đầu tư. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Bản cam kết bảo vệ môi trường trước khi triển khai thi công và đi vào hoạt động đã đi vào nề nếp.

Hoàn thành các nhiệm vụ Đánh giá môi trường chiến lược khu vực Vân Phong; đánh giá hiện trạng quản lý môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đề xuất các định hướng và giải pháp quản lý. Điều tra, đánh giá hiện trạng các nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phục vụ lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái và cạn kiệt; đề xuất các giải pháp xử lý, khôi phục. Đang tiếp tục đề xuất xây dựng các dự án cải tạo phục hồi môi trường các vùng nước bị suy thoái, ô nhiễm.

Tăng cường công tác giám sát tuân thủ việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, triển khai công tác kiểm soát ô nhiễm. Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) hướng dẫn công tác thực hiện kiểm soát ô nhiễm môi trường cho hơn 100 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh (thuộc thẩm quyền quản lý cấp tỉnh), có khoảng hơn 80% các cơ sở được hướng dẫn thực hiện việc kiểm soát ô nhiễm. Kết quả giám sát cho thấy hơn 80% các cơ sở sản xuất kinh doanh có kết quả kiểm soát ô nhiễm đạt tiêu chuẩn về môi trường; đã tổ chức hơn 300 lượt kiểm tra, thanh tra công tác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở, đồng thời cũng phục vụ cho việc giải quyết đơn thư của nhân dân và trả lời kiến nghị của cử tri tại các cuộc họp Hội đồng nhân dân. Đã phê duyệt 04 cơ sở hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Kiểm soát, xử lý, giảm thiểu phát sinh các nguồn gây ô nhiễm

Tập trung giám sát công tác bảo vệ môi trường các khu vực trọng điểm, tăng cường kiểm soát ô nhiễm tại nguồn, chú trọng quản lý chất thải, nhât là chất thải nguy hại trong sản xuất công nghiệp, dịch vụ y tế. Các khu vực công nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh như Khu công nghiệp Suối Dầu, Khu công nghiệp Đắc Lộc, Công ty TNHH NMTB Hyundai Vinashin, Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang, Nhà máy thuốc lá Khánh Hòa, Công ty Đường Khánh Hòa… Các Khu công nghiệp (KCN) đã hoạt động và đang chuẩn bị đầu tư trên địa bàn tỉnh đều yêu cầu phải đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải (XLNT) đạt Quy chuẩn môi trường.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh có tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố tràn dầu đều phải lập Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu. Hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và bộ bản đồ nhạy cảm phục vụ ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Khánh Hòa. Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung tại xã Ninh Hải, huyện Ninh Hòa đã đi vào hoạt động.

Tăng cường công tác quản lý chất thải: công tác quản lý chất thải nguy hại (CTNH): hoàn thành nhiệm vụ điều tra, khảo sát đánh giá tình hình quản lý CTNH của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2011, việc quản lý CTNH được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011. Các bệnh viện tuyến huyện cũng đã được trang bị lò đốt rác thải y tế nguy hại; tuy nhiên, qua thời gian sử dụng cũng đã hư hỏng nhiều. Năm 2015, UBND tỉnh đã giao Sở Y tế rà soát đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để đề xuất nhu cầu đầu tư hệ thống xử lý chất thải rắn y tế và đã có công văn gửi Bộ Y tế. Các bệnh viện, cơ sở y tế hàng năm đều đầu tư kinh phí để trang bị phương tiện thu gom lưu trữ chất thải rắn y tế đúng tiêu chuẩn quy định. Ngoài ra, còn bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của tỉnh hỗ trợ ban đầu cho hoạt động thu gom vận chuyển chất thải rắn y tế tại thành phố Cam Ranh. Nâng cao hiệu quả xử lý nước thải tại các cơ sở y tế. Hệ thống XLNT của các bệnh viện huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa, tâm thần Diên Phước… đã được cải tạo, xây dựng mới và đi vào hoạt động. Các bệnh viện tư nhân: Bệnh viện Tâm Trí, 22/12… đều xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải.

3. Cải tạo, phục hồi các khu vực đã bị ô nhiễm

Trồng rừng ngập mặn: phối hợp với tổ chức hành động phục hồi rừng ngập mặn Nhật Bản (ACTMANG) và Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường (CRES) thuộc Đại học quốc gia Hà Nội hỗ trợ cho UBND các xã Ninh Hà và Ninh Ích trồng được khoảng 05 ha rừng ngập mặn ở vùng đất bán ngập của 02 xã.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3594/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 phê duyệt kết quả đề án di dời, thay đổi công nghệ, xây dựng hệ thống xử lý nước thải các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đồng thời cũng đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị của địa phương.

Đã thực hiện phương án đóng cửa bãi rác Rù Rì thành phố Nha Trang, tăng cường xử lý môi trường các bãi rác gây ô nhiễm môi trường hiện nay.

4. Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật về môi trường

UBND tỉnh đã phê duyệt và triển khai Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020. Hoàn thành đầu tư xây dựng Bãi rác mới theo công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh của thành phố Nha Trang và đưa vào sử dụng tháng 12/2014; Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt (xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh) quy mô 10 ha, đã hoàn thành và đi vào sử dụng cuối tháng 11/2014. Cải tạo bãi chôn lấp rác tại Hòn Rọ, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa. Công trình xử lý rác thải theo công nghệ Nhật Bản: Lò đốt rác Sankyo Asia (NFI) 150, công suất trung bình 08 tấn/ngày được xây dựng tại khu Dốc Đỏ, thôn Vĩnh Trung, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm được đưa vào hoạt động vào tháng 9/2014. Tăng cường thêm trang thiết bị, phương tiện thu gom rác cho các khu dân, đô thị đảm bỏa thu gom 90% rác trên địa bàn.

Xử lý nước thải sinh hoạt: đã hoàn thành hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Nha Trang và được đưa vào chạy thử nghiệm từ tháng 10/2014. Hạng mục hệ thống XLNT sinh hoạt thành phố Cam Ranh đã hoàn thành, đang chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng.

5. Khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

Triển khai trồng rừng theodự án trồng mới 05 triệu ha rừng do các doanh nghiệp và các ban quản lý rừng thực hiện, các chương trình trồng rừng theo chương trình 132 trồng cây lập vườn rừng, vườn nhà và trồng rừng sản xuất của các doanh nghiệp phát triển mạnh. Khu bảo tồn rừng Hòn Bà đã đi vào hoạt động và xây dựng các đề án hỗ trợ nhân dân trong vùng đệm cam kết bảo vệ tốt rừng đặc dụng.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch bảo vệ đa dạng sinh học, an toàn sinh học đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Quy chế phối hợp liên ngành quản lý đa dạng sinh học và an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trong Kế hoạch đã xác định các nhiệm vụ chủ yếu về bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học trên cạn; Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học các vùng đất ngập nước và biển; Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học nông nghiệp; sử dụng bền vững tài nguyên sinh vật; tăng cường năng lực quản lý nhà nước về đa dạng sinh học và kiểm soát sinh vật biến đổi gen, sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen để bảo vệ có hiệu quả sức khỏe nhân dân, môi trường và đa dạng sinh học và các giải pháp, phân công, tổ chức thực hiện.

Kết quả đã xây dựng được cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học rừng tỉnh Khánh Hòa. Triển khai đề án rà soát, đánh giá các loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh. Ngăn chặn, kiểm soát và xử lý nghiêm việc khai thác, buôn bán các loài động vật, thực vật quý hiếm, nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng (rùa, vooc chà vá chân đen, …). Xây dựng và triển khai đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ đa dạng sinh học và an toàn sinh học.

Hoàn thành các đề án Quy hoạch khai thác sử dụng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Nha Trang; Điều tra, đánh giá trữ lượng, chất lượng và hiện trạng khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (trừ thành phố Nha Trang). Phục vụ cho việc quản lý khai thác sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo hiệu quả, bền vững.

6. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường

Công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường được tổ chức dưới nhiều hình thức, chủ đề với sự tham gia của đông đảo các lực lượng trong toàn xã hội. Sau khi Luật Bảo vệ Môi trường 2005 có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND cấp huyện, các tổ chức hội, đoàn thể tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ quản lý cấp xã, phường và các doanh nghiệp.

Hàng năm các hoạt động truyền thông được tổ chức theo các sự kiện, chủ đề nhằm hưởng ứng nhân các ngày như: Tuần lễ nước sạch và VSMT, Ngày đất ngập nước, Ngày đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới 5/6,… Các thông điệp và khẩu hiệu tuyên truyền phản ánh các sự kiện, chủ đề của từng chiến dịch truyền thông.

Từ năm 2006, Chương trình hành động liên tịch giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức chính trị - xã hội như: Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Liên minh các hợp tác xã tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa đã được ký kết. Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng đã được nhân rộng, đa dạng hóa bằng nhiều hình thức phối hợp.

7. Hoàn thiện pháp luật, thể chế quản lý, tăng cường năng lực thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường

Trong những năm qua, tỉnh Khánh Hòa đã tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Quyết định 34/2005/QĐ-TTg ngày 22/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

Thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT ngày 28/4/2014 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, UBND tỉnh đã kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 19/3/2015 và chỉ đạo kiện toàn các cơ quan chuyên môn quản lý tài nguyên môi trường cấp huyện, xã. Bộ máy làm công tác quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường từng bước hoàn thiện từ tỉnh đến xã.

8. Nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ về bảo vệ môi trường

Kinh phí sự nghiệp khoa học bố trí cho các đề tài nghiên cứu, làm cơ sở khoa học phục vụ công tác quản lý môi trường, một số đề tài/ dự án đã thực hiện như: Điều tra hiện trạng phân bố hệ sinh thái rạn san hô vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa làm cơ sở quy hoạch, bảo vệ, phục hồi và sử dụng bền vững; Tổng quan hiện trạng môi trường, nguồn lợi và những tác động của các hoạt động kinh tế tại Vịnh Vân Phong – Bến Giỏi; Điều tra hiện trạng môi trường Vịnh Cam Ranh để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thị xã Cam Ranh;…

Bằng nguồn từ kinh phí duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước, Công ty cấp thoát nước Khánh Hòa đã triển khai lắp đặt 450 hố ga ngăn mùi nhằm giảm thiểu mùi hôi từ hệ thống thoát nước trong mùa khô. Một số doanh nghiệp đã đầu tư trang thiết bị để áp dụng công nghệ sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu, tái chế tái sử dụng chất thải: sử dụng bã mía làm nguyên liệu đót lò hơi cho máy phát điện của nhà máy đường Cam Ranh; thu hồi khí metan từ hệ thống xử lý nước thải để chạy máy phát điện của nhà máy bia Miền Trung…

9. Tăng cường và đa dạng hóa đầu tư cho bảo vệ môi trường

Kinh phí sự nghiệp môi trường: hàng năm, tỉnh Khánh Hòa thực hiện chi 1% ngân sách nhà nước cho hoạt động sự nghiệp môi trường theo Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Kinh phí sự nghiệp khoa học bố trí cho các đề tài nghiên cứu, làm cơ sở khoa học phục vụ công tác quản lý môi trường. Giai đoạn 2011 – 2015, đã giải ngân khoảng 07 tỷ đồng cho nội dung này.

Các dự án sử dụng vốn vay ODA của ngân hàng Thế giới: dự án Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang bắt đầu triển khai từ năm 2006. Hiện nay, các hạng mục Hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải; Nhà máy xử lý nước thải phía Nam đã xây dựng xong và được đưa vào chạy thử nghiệm từ tháng 10/2014. Hạng mục xử lý chất thải rắn: Bãi chôn lấp hợp vệ sinh và hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Lương Hòa (quy mô 45 ha) đã hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 11/2014.

Công tác xã hội hóa: Bãi chôn lấp rác tại Hòn Rọ, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa và hệ thống xử lý nước rỉ rác được đầu tư theo mô hình xã hội hóa một phần từ nguồn vốn của thị xã và vốn của Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa. Hiện nay, bãi chôn lấp này đã đi vào hoạt động vào tháng 02/2015.

Công tác xã hội hóa bước đầu còn thực hiện trên lĩnh vực truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, huy động sự tham gia kinh phí, nhân lực của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tổ chức các hoạt động mitting, trồng cây, dọn vệ sinh các khu vực trọng điểm… hưởng ứng các ngày môi trường trong năm.

Phương Giang

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 15 Tháng 6 2016 15:14 )