Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2016 của Chi cục Bảo vệ môi trường

Thứ tư, 10 Tháng 8 2016 09:19 Quản trị Khánh Hòa
In

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-STNMT ngày 25/02/2016 về việc giao nhiệm vụ công tác năm 2016 cho các phòng, đơn vị Khối quản lý nhà nước thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 90/QĐ-STNMT ngày 29/02/2016 về việc giao dự toán ngân sách năm 2016, Chi cục Bảo vệ môi trường (Chi cục) đã xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác năm 2016 tại Quyết định số 119/QĐ-CCBVMT ngày 11/3/2016.

A.Chi cục đạt kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2016, được cụ thể như sau:

Tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tăng cường công tác BVMT trên địa bàn tỉnh; tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh 02 dự thảo Quyết định về việc ban hành Kế hoạch BVMT tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020 và Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch hành động về bảo vệ đa dạng sinh học, an toàn sinh học đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Ngoài ra, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở, Chi cục cũng đã tham mưu những nội dung: về Kết luận số 02-KT/TW của BCH Trung ương Đảng về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW về BVMT trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước; thực hiện 22 báo cáo; tham gia góp ý 18 Chương trình, Kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật hoặc dự thảo các loại văn bản theo yêu cầu/đề nghị và xây dựng, ban hành 02 Kế hoạch.

1.Sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường (SNMT)

Trong đó: Năm 2014: còn 01 nhiệm vụ chưa nghiệm thu; Năm 2015: còn 06 nhiệm vụ chưa nghiệm thu (trong đó có 03 nhiệm vụ chuyển tiếp sang năm 2016 nghiệm thu với tổng kinh phí chưa giải ngân là 868.000.000 đồng). Năm 2016 đã phê duyệt 10/27 nhiệm vụ mới (1.789.956.000/6.695.000.000 đồng), 04 nhiệm vụ chuyển tiếp tiếp tục thực hiện (1.250.000.000 đồng);

Các nhiệm vụ sử dụng kinh phí SNMT do các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức Đoàn thể thực hiện: đã triển khai và được thống kê như sau: Năm 2013: còn 01 nhiệm vụ chưa nghiệm thu; Năm 2014: còn 04 nhiệm vụ chưa nghiệm thu; Năm 2015: còn 08 nhiệm vụ chưa nghiệm thu. Năm 2016: đã phê duyệt 06/18 nhiệm vụ mới (chủ yếu là nhiệm vụ đơn giản) với tổng kinh phí là 364.090.000/2.387.000.000 đồng; 01 nhiệm vụ tiếp tục thực hiện (95.000.000) và 01 nhiệm vụ không triển khai.

Triển khai các nhiệm vụ môi trường năm 2016: phê duyệt 16/45 nhiệm vụ mới, kinh phí được phê duyệt: 2.154.046.000/8.387.000.000 đồng; 09 các nhiệm vụ còn lại thuộc nhiệm vụ chuyển tiếp (06 nhiệm vụ với tổng kinh phí 1.945.000.000 đồng) hoặc nhiệm vụ đã đến thời hạn nghiệm thu (03 nhiệm vụ với tổng kinh phí 868.000.000 đồng).

2.Lĩnh vực thẩm định và báo cáo ĐTM

Công tác tham mưu thẩm định báo cáo ĐTM, đề án cải tạo, phục hồi môi trường; đề án BVMT chi tiết; kế hoạch BVMT

Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ môi trường được thực hiện theo Quy trình ISO 9001:2008 và trên phần mềm “Một cửa”; tính đến ngày 10/6/2016, hồ sơ môi trường đã tiếp nhận và giải quyết cụ thể như sau: xác nhận phê duyệt 27/35 báo cáo ĐTM; xác nhận 10/14 Đề án BVMT chi tiết; xác nhận 02 đề án BVMT đơn giản; xác nhận 08 kế hoạch BVMT.

Phối hợp cùng tham gia góp ý với 19 dự án, đồ án; hướng dẫn, trả lời về thủ tục môi trường cho 21 cơ sở.

3.Lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm

Công tác kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải nguy hại

Hướng dẫn kiểm soát ô nhiễm môi trường (ONMT) cho 220 cơ sở trên địa bàn tỉnh.  Và đã yêu cầu báo cáo kiểm soát ô nhiễm của 13 cơ sở, giám sát môi trường 03 cơ sở, điều chỉnh nội dung Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường cho 02 cơ sở;

Ngoài ra, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chi cục đã xây dựng và tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo UBND tỉnh về phương án xử lý ô nhiễm khu vực Bàu Dinh tại xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang và nhiệm vụ “Hỗ trợ xử lý ONMT nước tại thôn Vân Đăng, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang”; tham mưu các văn bản báo cáo về việc đánh giá việc đáp ứng quy định kỹ thuật và yêu cầu bảo vệ môi trường đối với lò đốt rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; đồng thời hướng dẫn công tác giám sát môi trường.

Tính đến ngày 10/6/2016, hồ sơ Sổ chủ nguồn thải CTNH đã được tiếp nhận và giải quyết cho 19 cơ sở. Tiếp tục cập nhập báo cáo quản lý chất thải nguy hại của 111 chủ nguồn thải năm 2015 và 03 chủ chủ nguồn thải năm 2016; và đã trả lời, hướng dẫn cho 09 cơ sở về công tác quản lý chất thải nguy hại.

4. Công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật và giải quyết đơn thư kiến nghị cử tri về BVMT

Công tác kiểm tra, đã thực hiện kiểm tra các nội dung về BVMT sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt được 07/12 dự án; kiểm tra để xác nhận các công trình, biện pháp BVMT gồm 05 cơ sở, xác nhận chất lượng nước thải, khí thải cho 04 cơ sở và trả 01 hồ sơ xin xác nhận; kiểm tra công tác BVMT theo kế hoạch đề ra là 10 cơ sở và kiểm tra theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Giám đốc Sở là 11 cơ sở;công tác phối hợp kiểm tra, đã kiểm tra 25 cơ sở; giải quyết đơn thư theo kiến nghị cử tri, trực tiếp là 05 đơn thư phản ánh, 06 đơn thư đề nghị UBND huyện, thành phố giải quyết theo thẩm quyền và đề nghị giao Thanh tra Sở xử lý; triển khai theo Quyết định số 1680/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa: đã kiểm tra 03 cơ sở, ban hành Văn bản nhắc nhở 01 cơ sở về việc khắc phục ô nhiễm môi trường; thực hiện phân loại các cơ sở gây ONMT, ONMT nghiêm trọng: lấy mẫu chất thải  theo quy định để phân loại cơ sở gây ONMT, ONMT nghiêm trọng năm 2016 đến cho 106 cơ sở đang hoạt động.

5.Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp

Đã hướng dẫn cho 157 cơ sở trên địa bàn tỉnh kê khai nộp phí BVMT năm 2016; Tham mưu 06 văn bản trả lời thắc mắc của các đơn vị về việc kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp và 01 văn bản nhắc nhở kê khai nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp; thông báo nộp phí BVMT đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh phát sinh nước thải công nghiệp dưới 30m3/ngày đêm trên địa bàn tỉnh năm 2016; đối với nước thải công nghiệp dưới 30m3/ngày đêm (không thuộc Danh mục) lần 2 (123 cơ sở) và đối với nước thải công nghiệp dưới 30m3/ngày đêm (thuộc Danh mục) lần 2 (02 cơ sở); tổng số tiền thu được phí BVMT đối với nước thải công nghiệp, thời gian từ ngày 01/12/2015 đến 31/5/2016 đạt  294.430.781 đồng.

6. Ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường

Kết quả cho thấy, đã có 12 dự án nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường với tổng số tiền thu được là 588.362.968 đồng; tổ chức họp rà soát việc thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đối với các dự án khai thác khoáng sản trên địa bản tỉnh gồm13 dự án. Và hướng dẫn 01 cơ sở thực hiện việc cải tạo phục hồi môi trường.

7. Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu: Tham mưu văn bản gửi các đơn vị về việc thống kê thực lực trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu.

8.Công tác truyền thông: Thực hiện việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6;và các đơn vị tổ chức liên quan; tổ chức tham quan, nghiên cứu các mô hình thực tế về đa dạng sinh học, quản lý chất thải rắn, các công trình và biện pháp thích ứng với Biến đổi khí hậu, tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bạc Liêu và Cà Mau; thực hiện công tác quay phim phóng sự “Giới thiệu cơ sở trưng bày tiêu bản động thực vật quý hiếm và Cây di sản Việt Nam tại Khánh Hòa”; giới thiệu các cuộc thi như “Bình chọn thương hiệu xanh năm 2015” hay “Giải thưởng sáng tạo xanh” đến đông đảo các đơn vị sản xuất trên địa bàn tỉnh cũng như thế hệ trẻ của địa phương.

9. Công tác đa dạng sinh học, an toàn sinh học:

Triển khai Kế hoạch hành động bảo vệ đa dạng sinh học và an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, trong đó tham mưu Sở báo cáo UBND tỉnh về kết quả lấy ý kiến đề xuất lập hồ sơ Khu dự trữ sinh quyển thế giới của Khánh Hòa; đồng thời, Chi cục cũng đã tổ chức chuyến công tác thực tế về xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động về bảo vệ đa dạng sinh học, an toàn sinh học tại tỉnh Đồng Nai; thực hiện việc lưu trữ, trưng bày các tiêu bản động thực vật thuộc nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học rừng tỉnh Khánh Hòa” tại Khu Du lịch Long Phú; ngoài ra, Chi cục đã gửi báo cáo với Tổng cục Môi trường về việc kế hoạch xây dựng hồ sơ đề cử khu AHP và khu Ramsar của địa phương.

B.Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

- Công tác quản lý và triển khai thực hiện các nhiệm vụ sử dụng kinh phí SNMT: đôn đốc các đơn vị nhanh chóng hoàn thiện đề cương để cấp vốn trong năm 2016 để thẩm định, phê duyệt; tham mưu trình UBND tỉnh điều chỉnh vốn SNMT năm 2016 và phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ sử dụng kinh phí SNMT kế hoạch năm 2017;

- Duy trì công tác thẩm định báo cáo ĐTM, đề án cải tạo phục hồi môi trường đúng quy trình, quy định và nâng cao chất lượng thẩm định.

- Đối với nhiệm vụ Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT của các dự án đầu tư, các cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành công tác kiểm tra tại các cơ sở theo kế hoạch của nhiệm vụ kiểm tra 2016.

- Tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực trọng điểm, các cơ sở thuộc cấp ĐTM và nhắc nhở các trường hợp có kết quả phân tích chất thải vượt quy chuẩn hoặc không thực hiện chương trình giám sát theo quy định.

Hoàng Kim Anh