Báo cáo kết quả tự kiểm tra giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ tư, 10 Tháng 8 2016 09:22 Quản trị Khánh Hòa
In

Thực hiện Công văn số 217 – CV/NCTU ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Ban Nội chính Tỉnh ủy; Văn bản số 4237/UBND-NC ngày 17 tháng 6 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả tự kiểm tra giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng. Ngày 22/6/2016, Sở Tài nguyên và Môi trương có Báo cáo số 95/BC-STNMT về kết quả tự giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo về tham nhũng như sau:

Thời gian qua công tác, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng nói riêng tại Sở Tài nguyên và Môi trường luôn được Tỉnh Ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều biện pháp đồng bộ nên đã có sự chuyển biến tích cực: Công tác tiếp công dân được duy trì thực hiện nghiêm túc; các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh được xem xét, giải quyết kịp thời; Các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài được tập trung giải quyết.

Nhìn chung, từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/5/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường không nhận được đơn khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên.

1/ Kết quả thực hiện:

*Kết quả phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 86-KH/TU ngày 31/7/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy: Nhằm nâng cao hơn nữa sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cán bộ, công chức và nhân dân, trên cơ sở đó, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã phổ biến kịp thời, đầy đủ nội dung pháp luật về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai các văn bản như: Kế hoạch 86-KH/TU ngày 31/7/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa; Kế hoạch số 57-KH/ĐUK, ngày 12/9/2014 của Ban thường vụ Đảng ủy khối; Kế hoạch số 7672/KH-UBND ngày 02/12/2014 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 2790/KH-STNMT ngày 16/12/2014  của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật tiếp công dân,        Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính Phủ. Việc triển khai được thực hiện thông qua các buổi họp chi bộ và trên trang Web của Sở.

* Việc cụ thể hóa các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 86-KH/TU ngày 31/7/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch 86-KH/TU ngày 31/7/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa; Kế hoạch số 57-KH/ĐUK, ngày 12/9/2014 của Ban thường vụ Đảng ủy khối và Kế hoạch số 7672/KH-UBND ngày 02/12/2014 của UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 2790/KH-STNMT ngày 16/12/2014 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của bộ Chính trị, Luật tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính Phủ.

*Kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 86-KH/TU ngày 31/7/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy:

+ Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Đảng ủy Sở đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đặc biệt là khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng. Một Phó Giám đốc Sở ( Bí thư Đảng bộ) trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Đồng thời, tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng tháng và đột xuất theo quy định để lắng nghe ý kiến của công dân, làm cơ sở cho việc chỉ đạo, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Khi phát sinh khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng, Ban thường vụ, Ban Giám đốc Sở đã kịp thời chỉ đạo Thanh tra Sở, các phòng, đơn vị trực thuộc tham gia giải quyết, kết hợp việc làm rõ nội dung khiếu nại, tố cáo với việc vận động, thuyết phục công dân chấp hành đúng các quy định pháp luật không để phát sinh tình hình phức tạp.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước và thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan, đơn vị.

+ Kết quả kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; bố trí địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp công dân:

Việc củng cố, kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo được Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm. Sở đã ban hành quyết định số 150/QĐ-STNMT ngày 27/7/2009  về việc cử 01 cán bộ Thanh tra Sở làm công tác tiếp công dân của Sở. Đồng thời, Sở đã bố trí địa điểm tiếp công dân thuận lợi và đảm bảo các điều kiện cơ bản phục vụ tốt cho công tác tiếp công dân; có niêm yết đầy đủ nội quy tiếp công dân, các quy định về trách nhiệm của cán bộ tiếp công dân, quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định hiện hành tại nơi tiếp công dân.

Đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ.

+ Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng:

Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/5/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường không tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng.

2/ Đánh giá:

+ Ưu điểm:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung và khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng nói riêng và kiến nghị UBND tỉnh tổ chức đối thoại để giải quyết các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật, hầu hết các vụ, việc phát sinh đều được giải quyết kịp thời, không để xảy ra phức tạp. Việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật đạt được kết quả nhất định. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh, chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

+ Hạn chế:

Lực lượng làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo còn quá ít, không đáp ứng được với các công việc phát sinh, nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở.

+ Nguyên nhân:

- Hệ thống chính sách, pháp luật còn bất cập, thường xuyên thay đổi, nhất là chính sách bồi thường khi thu hồi đất.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa thường xuyên, nội dung, hình thức chưa phong phú nên mức độ hiểu biết pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế.

+ Biện pháp khắc phục:

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thực hiện công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như: quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, tài chính; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là những người trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội trong công tác hòa giải; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân để nâng cao nhận thức pháp luật, hạn chế khiếu kiện trái pháp luật.

+ Kiến nghị:

Để nâng cao hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cán bộ, công chức và nhân dân, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Ban nội chính Tỉnh ủy tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nguyễn Tuyết –Thanh tra